Staż dydaktyczny

1

W terminie 06.05.2018-20.05.2018 6-cio osobowa grupa pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Mechanicznego odbyła staż dydaktyczny w Santander, Hiszpania na Wydziale Inżynierii Produkcji i Telekomunikacji, Universidad de  Cantabria. Realizacja stażu odbyła się w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad”. Staże w zagranicznych, renomowanych ośrodkach akademickich są przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stażyści podwyższali swoje  kompetencje dydaktyczne i językowe oraz promowali UTH Radom poprzez liczne spotkania z pracownikami i studentami uczelni, na której odbywał się staż. Omawiano możliwość nawiązania współpracy między uczelniami w ramach programu Erasmus+ oraz dyskutowano możliwość wspólnego występowania w projektach międzynarodowych.

2

W czasie zorganizowanego spotkania z Działem Współpracy z Zagranicą podkreślano planowane w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” uruchomienie w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Mechanicznym kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w całości realizowanego w języku angielskim.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page