Zakończone szkolenie

fundusze_unijne

W dniach 04-05 czerwca 2018 r. w firmie V-Tech z siedzibą w Krakowie odbyło się szkolenie z zakresu modyfikacji algorytmów sterowania tłokowych silników spalinowych, poziom I.  W szkoleniu brał udział pracownik Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Działanie to zrealizowane zostało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.

W ramach szkolenia poruszone zostały zagadnienia dotyczące metod sterowania współczesnych silników spalinowych zarówno o zapłonie samoczynnym oraz iskrowym. Zasadnicza część szkolenia poświęcona była nauce posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem dedykowanym do wprowadzania zmian parametrów decydujących o działaniu układów wykonawczych tłokowych silników spalinowych. Ponadto omawiane były metody postępowania, mające na celu poprawę parametrów eksploatacyjnych silnika.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page