Zakończone szkolenie

fundusze_unijne

W dniach 18-20 czerwca 2018 r. w firmie V-Tech z siedzibą w Krakowie odbyło się szkolenie z zakresu
modyfikacji algorytmów sterowania tłokowych silników spalinowych, poziom II. W szkoleniu brał
udział pracownik Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w
Radomiu.

Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad”
zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Działanie to zrealizowane
zostało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych –
Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.

Szkolenie to stanowiło kontynuację szkolenia z poziomu I. W ramach szkolenia poruszone zostały
zagadnienia dotyczące: modyfikacji oprogramowania sterowników silników o zapłonie samoczynnym
oraz iskrowym, wprowadzania korekt wybranych parametrów. Ponadto omówione zostały metody
wyszukiwania struktur w pamięci sterownika istotnych z punktu widzenia chip-tuningu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page