Organizacja roku akademickiego 2020/21

wm-logo

Szanowni Studenci Wydziału Mechanicznego

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2020/21 dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczynają się 01.10.2020 roku.

Terminy i plany zjazdów w roku akademickim 2020/21 dla studentów studiów niestacjonarnych  będą podane w październiku.

W roku akademickim 2020/21 na Wydziale Mechanicznym UTH RADOM na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zajęcia laboratoryjne będą prowadzone w sposób tradycyjny na terenie Uczelni lub mieszany przy zachowaniu właściwych obostrzeń epidemicznych. Inne formy zajęć dydaktycznych, jeżeli nie określono inaczej, realizowane będą synchronicznie w sposób zdalny.

Rozkład zajęć jest dostępny na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego w zakładce PRZYDATNE/Plany zajęć: http://mechaniczny.uniwersytetradom.pl/?page_id=136&lang=pl . Tygodniowy plan zajęć podaje informacje o sposobie realizacji dydaktyki: w siedzibie Uczelni lub w sposób zdalny. Do rozkładu zajęć dla każdego kierunku i rocznika dołączona jest informacja uzupełniająca o nazwie przedmiotu, prowadzącym, adresie i numerze pomieszczenia oraz jeżeli zachodzi potrzeba, o terminach realizacji zajęć dydaktycznych.

Konsultacje ze studentami odbywać się będą w wyznaczonych terminach w trybie zdalnym, w terminach podanych do wiadomości studentów. Studenci mają możliwość osobistych konsultacji z nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia w siedzibie Uczelni po wcześniejszym umówieniu się.

Wszyscy studenci naszej Uczelni mają założone konta e-mail w formacie:  numeralbumu@student.uthrad.pl. Powyższe konta zostały przygotowane w celu prowadzenia zajęć e-learningowych oraz komunikacji z pracownikami dydaktycznymi Uczelni.

Zalecanym oprogramowaniem wykorzystywanym przy synchronicznym prowadzeniu zajęć, w tym zaliczeń i egzaminów w formie zdalnej, jest Microsoft Teams. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją aplikacji Microsoft Teams  na stronie internetowej UTH Radom w zakładce STUDENT: https://student.uniwersytetradom.pl/

Zalecenia epidemiczne

W zajęciach na terenie Uczelni mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą uczestniczyć w zajęciach studenci, nauczyciele, personel techniczny przebywający na kwarantannie, lub objęci izolacją domową, albo przebywający w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.

Proszę pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa (maseczki) na terenie Uczelni, dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych przed wejściem do budynków Uczelni oraz zachowywania dystansu społecznego 2m.

Informacja dla studentów 1-go roku studiów stacjonarnych

Ogłaszam dzień 01.10.2020 dniem dziekańskim dla studentów studiów stacjonarnych 1-go roku na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz Budownictwo.

W dniu tym studenci zamiast zajęć wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć mają obowiązek uczestniczenia w wykładzie inauguracyjnym na terenie Uczelni. Wykłady inauguracyjne będą poprzedzone zapoznaniem studentów z podstawowymi informacjami organizacyjnymi.

Studentów 1-go roku studiów stacjonarnych kierunku Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym prosimy o przybycie do Sali 1 przy ulicy Chrobrego 45 na godzinę 9.00.  

Studentów 1-go roku studiów stacjonarnych kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prosimy o przybycie do Auli A2 przy ulicy Stasieckiego 54 na godzinę 11.00.

Studentów 1-go roku studiów stacjonarnych kierunku Budownictwo prosimy o przybycie do Auli A1 przy ulicy Stasieckiego 54 na godzinę 13.00.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

Dr hab. inż. Andrzej Puchalski, prof. UTH

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page