Inauguracja studiów niestacjonarnych

wm-logo

Szanowni Studenci Wydziału Mechanicznego

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Mechanicznym UTH RADOM w roku akademickim 2020/21 dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynają się 06.11.2020 roku.

Terminy 10 zjazdów oraz plany zajęć w semestrze zimowym podano na stronie internetowej Wydziału w menu głównym PRZYDATNE / Plany zajęć: http://mechaniczny.uniwersytetradom.pl/?page_id=136&lang=pl

Zajęcia laboratoryjne będą prowadzone w sposób tradycyjny na terenie Uczelni lub mieszany przy zachowaniu właściwych obostrzeń epidemicznych. Inne formy zajęć dydaktycznych, jeżeli nie określono inaczej, realizowane będą synchronicznie w sposób zdalny.

Plan zajęć podaje informacje o sposobie realizacji dydaktyki: w siedzibie Uczelni lub w sposób zdalny. Do rozkładu zajęć dołączony  jest opis rozmieszczenia sal.

Konsultacje ze studentami odbywać się będą w wyznaczonych terminach w trybie zdalnym, w terminach podanych do wiadomości studentów. Studenci mają możliwość osobistych konsultacji z nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia w siedzibie Uczelni po wcześniejszym umówieniu się.

Wszyscy studenci naszej Uczelni mają założone konta e-mail w formacie: numeralbumu@student.uthrad.pl . Powyższe konta zostały przygotowane w celu prowadzenia zajęć e-learningowych oraz komunikacji z pracownikami dydaktycznymi Uczelni.

Zalecanym oprogramowaniem wykorzystywanym przy synchronicznym prowadzeniu zajęć, w tym zaliczeń i egzaminów w formie zdalnej, jest Microsoft Teams. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją aplikacji Microsoft Teams  na stronie internetowej UTH Radom: https://student.uniwersytetradom.pl/e-learning/

Informacja dla studentów 1-go roku studiów niestacjonarnych

Wykłady inauguracyjne dla studentów 1-go roku studiów niestacjonarnych odbędą się  6.11.2020 roku przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams.

I stopień kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz kierunku Budownictwo : godzina 15:50.

II stopień kierunku Mechanika i Budowa Maszyn : godzina 17:35.

 Zalecenia epidemiczne

W zajęciach na terenie Uczelni mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą uczestniczyć w zajęciach studenci, nauczyciele, personel techniczny przebywający na kwarantannie, lub objęci izolacją domową, albo przebywający w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.

Proszę pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa (maseczki) na terenie Uczelni, dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych przed wejściem do budynków Uczelni oraz zachowywania dystansu społecznego 2m.

 

Dziekan Wydziału Mechanicznego

Dr hab. inż. Andrzej Puchalski, prof. UTH

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page