Studia III stopnia

7

Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra (lub równorzędny). Wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniom środowiska na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz stanowią realizację postanowień Unii Europejskiej dotyczących tworzenia trójstopniowego systemu edukacyjnego. Studia mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i pomyślnej obrony pracy doktorskiej oraz stanowią podstawę do dalszego samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, dydaktycznej, doświadczalnej, czy też projektowej w dziedzinie nauk technicznych. W czasie czteroletnich studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych stosowanych w mechanice oraz budowie i eksploatacji maszyn, uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, prowadzi badania naukowe, uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych, przygotowuje referaty i artykuły oraz pisze pracę doktorską pod kierunkiem promotora.

Wydział Mechaniczny jest pierwszym wydziałem UTH Rad., w którym utworzono studia doktoranckie. Mogą być one tworzone w jednostkach organizacyjnych uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach tej samej dziedziny nauki. Wydział Mechaniczny spełnia niezależnie oba te warunki – posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach budowa i eksploatacja maszyn (od 22 lutego 1993 r.) oraz mechanika (od 22 grudnia 2008 r.), a także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (od 23 lutego 2009 roku).

Tematyka prac doktorskich uczestników Studiów Doktoranckich związana jest z działalnością naukową Wydziału Mechanicznego UTH Rad. Potencjalnymi opiekunami naukowymi i promotorami mogą być samodzielni pracownicy Wydziału Mechanicznego.

Kierownik studiów doktoranckich:
dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. nadzw.,
mail: dziekan.wm@uthrad.pl , wojciech.zurowski@uthrad.pl

Kierownik Biura Obsługi Studenta nr 3:
mgr inż. Beata Przyłucka, tel.: (0-48) 361 7688
mail: beata.przylucka@uthrad.pl

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin studiów
 2. Zasady pobierania opłat
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
 5. Pomoc materialna dla doktorantów
 6. Oświadczenie wnioskodawcy – nie dotyczy wniosków o stypendia doktoranckie / projakościowe
 7. Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich
 8. Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich – przewody otwarte przed rokiem akademickim 2013/2014
 9. Zasady finansowania kosztów przewodów doktorskich uczestników studiów doktoranckich

Zajęcia dydaktyczne:

 1. Plany studiów – stacjonarne/niestacjonarne
 2. Plany studiów – stacjonarne – od roku akademickiego 2015/2016
 3. Plany studiów – niestacjonarne – od roku akademickiego 2015/2016
 4. Przedmioty fakultatywne

Pliki do pobrania:

 1. Indywidualny ramowy program studiów
 2. Indywidualny semestralny program zajęć
 3. Sprawozdanie z postępów w pracy naukowej
 4. Ocena realizacji zajęć dydaktycznych
 5. Oświadczenie opiekuna naukowego
 6. Oświadczenie pomocniczego opiekuna naukowego