Studia III stopnia

7

Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra (lub równorzędny). Wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniom środowiska na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz stanowią realizację postanowień Unii Europejskiej dotyczących tworzenia trójstopniowego systemu edukacyjnego. Studia mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i pomyślnej obrony pracy doktorskiej oraz stanowią podstawę do dalszego samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, dydaktycznej, doświadczalnej, czy też projektowej w dziedzinie nauk technicznych. W czasie czteroletnich studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych stosowanych w mechanice oraz budowie i eksploatacji maszyn, uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, prowadzi badania naukowe, uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych, przygotowuje referaty i artykuły oraz pisze pracę doktorską pod kierunkiem promotora.

Wydział Mechaniczny jest pierwszym wydziałem UTH Rad., w którym utworzono studia doktoranckie. Mogą być one tworzone w jednostkach organizacyjnych uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach tej samej dziedziny nauki. Wydział Mechaniczny spełnia niezależnie oba te warunki – posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach budowa i eksploatacja maszyn (od 22 lutego 1993 r.) oraz mechanika (od 22 grudnia 2008 r.), a także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (od 23 lutego 2009 roku).

Tematyka prac doktorskich uczestników Studiów Doktoranckich związana jest z działalnością naukową Wydziału Mechanicznego UTH Rad. Potencjalnymi opiekunami naukowymi i promotorami mogą być samodzielni pracownicy Wydziału Mechanicznego.

Kierownik studiów doktoranckich:
dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. nadzw.,
mail: dziekan.wm@uthrad.pl , wojciech.zurowski@uthrad.pl

Kierownik Biura Obsługi Studenta nr 3:
mgr inż. Beata Przyłucka, tel.: (0-48) 361 7688
mail: beata.przylucka@uthrad.pl

REKRUTACJA 2018/2019!!!

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2018/2019

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2018/2019

KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 17.09.2018 r.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ODBĘDZIE SIĘ 19.09 lub 21.09.2018 r.
(szczegółowa informacja ukaże się w terminie późniejszym)

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin studiów
 2. Zasady pobierania opłat
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
 5. ZARZĄDZENIE R-33/2016 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz trybu przyznawania ich zwiększenia z dotacji projakościowej doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
 6. ZARZĄDZENIE R-34/2016 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: uruchomienia środków finansowych na wypłatę stypendiów doktoranckich, ustalenia liczby i wysokości tych stypendiów oraz kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.
 7. Oświadczenie wnioskodawcy – nie dotyczy wniosków o stypendia doktoranckie / projakościowe
 8. Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich
 9. Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich – przewody otwarte przed rokiem akademickim 2013/2014
 10. Zasady finansowania kosztów przewodów doktorskich uczestników studiów doktoranckich

Zajęcia dydaktyczne:

 1. Plany studiów – stacjonarne/niestacjonarne
 2. Plany studiów – stacjonarne – od roku akademickiego 2015/2016
 3. Plany studiów – niestacjonarne – od roku akademickiego 2015/2016
 4. Przedmioty fakultatywne

Pliki do pobrania:

 1. Indywidualny ramowy program studiów
 2. Indywidualny semestralny program zajęć
 3. Sprawozdanie z postępów w pracy naukowej
 4. Ocena realizacji zajęć dydaktycznych
 5. Oświadczenie opiekuna naukowego
 6. Oświadczenie pomocniczego opiekuna naukowego