Informacje ogólne o projekcie

gaehcmcdgekhicfo

Projekt  pt.: „Zintegrowany „Program UTHRad.”,POWR.03.05.00-00-Z105/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Zintegrowany Program UTHRad” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cele projektu „Zintegrowany Program UTHRad”:

  • podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
  • poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców

Planowane efekty na Wydziale Mechanicznym:

  • uruchomienie zajęć na kierunku MiBM z językiem wykładowym angielskim,
  • realizacja cyklicznych zajęć z renomowanymi zagranicznymi wykładowcami,
  • certyfikowane szkolenia dla studentów z programów MathCad, AutoCad, Inventor, Wizualizacji i Animacji, obliczeń MES w Inventorze i szkoleń z przedsiębiorczości,
  • realizacja staży studenckich,
  • certyfikowane szkolenia i zagraniczne staże dla kadry akademickiej umożliwiające podniesienie kompetencji dydaktycznych i językowych.

Wartość projektu: 4 827 173,79 zł (w tym, na Wydziale Mechanicznym: 1 361 742.04zł)