Najważniejsze informacje BOS


24.09.2019

Wysokości opłat za świadczone przez UTH Radom w roku akademickim 2019/2020 usługi edukacyjne, pobieranych od studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz opłat wnoszonych za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów. Dokument.


14.03.2019 INFORMACJA DLA DYPLOMANTÓW
Przed złożeniem pracy dyplomowej należy zgłosić się do Biura Obsługi Studenta z drukiem „Spełnienie warunków dopuszczających studenta do złożenia pracy dyplomowej”.
Jeżeli warunki są spełnione, student otrzymuje kartę przedmiotów z modułu praca dyplomowa do uzupełnienia przez promotora i osobę prowadzącą seminarium dyplomowe.
Podpisany przez pracownika BOS druk „Spełnienie warunków dopuszczających studenta do złożenia pracy dyplomowej” należy dostarczyć promotorowi razem z pracą dyplomową.
Praca zostaje poddana procedurze antyplagiatowej.
Po pomyślnym zakończeniu procedury, student dostarcza do BOS pracę dyplomową wraz z kompletem dokumentacji otrzymanej od promotora oraz uzupełnioną kartę przedmiotów z modułu praca dyplomowa.

Warunki, jakie muszą być spełnione przed złożeniem pracy dyplomowej:
1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów oprócz przedmiotów z modułu praca dyplomowa (np. Seminarium, Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego).
2. Uiszczone wszelkie zaległości finansowe wobec Uczelni, w tym opłata za druk dyplomu.
3. Dostarczenie czterech fotografii do dyplomu (4,5 cm X 6,5 cm)

 


Zgodnie z REGULAMINEM STUDIÓW
§ 43
1. Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem zaliczenia modułu na ostatnim semestrze studiów, w tym między innymi: seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu, w ramach którego student przygotowuje pracę dyplomową.
2. Student składa pracę dyplomową – z adnotacją promotora o jej przyjęciu – w formie papierowej i w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, nie później niż w terminie 3 miesięcy po dacie zakończenia zajęć w ostatnim semestrze studiów. Termin ten jest przyjęty jako planowany termin ukończenia studiów.
5. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie, zostaje skreślony z listy studentów. Wznowienie studiów może nastąpić na zasadach określonych w § 39 ust. 3 lub 4.

 


24.09.2019

Studenci, którzy nie uzyskali wymaganej liczby punktów ECTS (30 ECTS w trakcie jednego semestru studiów) zobowiązani są do złożenia podania o warunkową rejestrację na kolejny semestr z deficytem punktowym, jeżeli deficyt ten nie przekracza 12 punktów ECTS. Dziekan kieruje wówczas na odpłatne powtarzanie niezaliczonych przedmiotów.

Powtórzenie przedmiotu powinno nastąpić w semestrze następnym, gdy nie jest to możliwe – w semestrze kolejnym. Maksymalny termin zaliczenia powtarzanych przedmiotów nie może być dłuższy niż okres dwóch semestrów.

Podanie, o którym mowa należy złożyć w okresie rejestracji i podejmowania indywidualnych decyzji.

UWAGA:

Powyższy deficyt punktowy, dla studentów  po VI semestrze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz dla studentów po II semestrze studiów stacjonarnych II stopnia wynosi 6 pkt ECTS