Najważniejsze informacje BOS


INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW
Zgodnie z REGULAMINEM STUDIÓW
§ 43
1. Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem zaliczenia modułu na ostatnim semestrze studiów, w tym między innymi: seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu, w ramach którego student przygotowuje pracę dyplomową.
2. Student składa pracę dyplomową – z adnotacją promotora o jej przyjęciu – w formie papierowej i w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, nie później niż w terminie 3 miesięcy po dacie zakończenia zajęć w ostatnim semestrze studiów. Termin ten jest przyjęty jako planowany termin ukończenia studiów.
5. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie, zostaje skreślony z listy studentów. Wznowienie studiów może nastąpić na zasadach określonych w § 39 ust. 3 lub 4.

Pracę dyplomową student składa do promotora.

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy uiścić opłatę w wysokości 60 zł za druk dyplomu, a także dostarczyć do BOS3 cztery zdjęcia (4,5 cm X 6,5 cm).


Studenci, którzy nie uzyskali wymaganej liczby punktów ECTS (30 ECTS w trakcie jednego semestru studiów) zobowiązani są do złożenia podania o warunkową rejestrację na kolejny semestr z deficytem punktowym, jeżeli deficyt ten nie przekracza 12 punktów ECTS. Dziekan kieruje wówczas na odpłatne powtarzanie niezaliczonych przedmiotów.

Powtórzenie przedmiotu powinno nastąpić w semestrze następnym, gdy nie jest to możliwe – w semestrze kolejnym. Maksymalny termin zaliczenia powtarzanych przedmiotów nie może być dłuższy niż okres dwóch semestrów.

Podanie, o którym mowa należy złożyć w okresie rejestracji i podejmowania indywidualnych decyzji.