Aktualności

gaehcmcdgekhicfo

30.03.2018

Rekrutacja na zagraniczny staż dydaktyczny

Rozpoczęcie rekrutacji na zagraniczny staż dydaktyczny zaplanowany w terminie 06-20.05.2018r, realizowany w ramach działania „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Zakończenie rekrutacji w dn. 04 kwietnia 2018 o godz.12.00. Rekrutacja 6-ciu pracowników Wydz. Mechanicznego.


02.04.2018

Rozpoczęcie działania „Opracowanie sylabusów i materiałów do zajęć w języku angielskim na kierunku MiBM z nową specjalnością CAE”

Zgodnie z zapisami w wniosku projektowym do realizacji działania pozyskano osoby z kadry dydaktycznej Wydziału Mechanicznego które:
– czynnie uczestniczyły przy tworzeniu siatki przedmiotów na kierunku MiBM z nową specjalnością CAE,
– zadeklarowały gotowość poprowadzenia zajęć dydaktycznych z konkretnych przedmiotów,
– zgłosiły gotowość uczestnictwa w działaniach podwyższających ich kompetencje dydaktyczne i językowe staże/szkolenia/kursy zaplanowanych do realizacji w projekcie.
W pracach nad opracowaniem sylabusów i materiałów do zajęć uczestniczyć będzie łącznie 9 osób.


24.04.2018

Rekrutacja na certyfikowane szkolenie z programu Fusion360 Ultimate

Rozpoczęcie rekrutacji na certyfikowane szkolenie z programu Fusion360 Ultimate w ramach działania „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Zakończenie rekrutacji w dn 26.04.2018 o godz.12.00. Rekrutacja 5-ciu pracowników Wydz. Mechanicznego.


24.04.2018

Rekrutacja na certyfikowane szkolenie z programu Nastran In-cad

Rozpoczęcie rekrutacji na certyfikowane szkolenie z programu Nastran In-Cad w ramach działania „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Zakończenie rekrutacji w dn 26.04.2018 o godz.12.00. Rekrutacja 5-ciu pracowników Wydz. Mechanicznego.


24.04.2018

Rekrutacja na szkolenie Prototype3D

Rozpoczęcie rekrutacji na szkolenie Prototype3D w ramach działania „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Zakończenie rekrutacji w dn 26.04.2018 o godz.12.00. Rekrutacja 6-ciu pracowników Wydz. Mechanicznego.


08.05.2018

Rekrutacja na certyfikowane szkolenie z odczytu danych powypadkowych

Rozpoczęcie rekrutacji na certyfikowane szkolenie z odczytu danych powypadkowych w ramach działania „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Zakończenie rekrutacji w dn 10.05.2018 o godz.12.00. Rekrutacja 1-go pracownika Wydz. Mechanicznego.


16.05.2018

Rekrutacja na szkolenie z modyfikacji algorytmów sterujących tłokowych silników spalinowych z wykorzystaniem hamowni podwoziowej (poziom1-3)

Rekrutacja na szkolenie z modyfikacji algorytmów sterujących tłokowych silników spalinowych z wykorzystaniem hamowni podwoziowej (poziom1-3) w ramach działania „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Zakończenie rekrutacji w dn 18.05.2018 o godz.12.00. Rekrutacja 1-go pracownika Wydz. Mechanicznego.


19.05.2018

Certyfikowane szkolenie z odczytu danych powypadkowych

W dniach 14-18.05.2018r. w Zegrzu odbyło się szkolenie specjalistyczne na temat odczytu danych powypadkowych przez system CDR (Crash Data Retrieval) z pamięci EDR (Event Data Recorder) zainstalowanej w sterownikach układu bezpieczeństwa biernego w samochodach.
W szkoleniu tym uczestniczył mgr inż. Leszek Jemioł pracownik Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Wydziału Mechanicznego na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.
Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni” . Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.
Pierwszy dzień szkolenie poświęcony był aspektom technicznym możliwości odczytywania danych ze sterowników przez system CDR. Pozostałe dni szkolenia poświęcone były analizie danych odczytanych ze sterownika oraz możliwości ich wykorzystania w rekonstrukcji wypadków drogowych na potrzeby Policji, Prokuratur i Sądów w Polsce. Szkolenie zostało zakończone egzaminem i potwierdzone wydaniem Certyfikatu Technika oraz Certyfikatu Analityka.


21.05.2018

Zagraniczny staż dydaktyczny

W terminie 06.05.2018-20.05.2018 6-cio osobowa grupa pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Mechanicznego odbyła staż dydaktyczny w Santander, Hiszpania na Wydziale Inżynierii Produkcji i Telekomunikacji, Universidad de Cantabria. Realizacja stażu odbyła się w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” Staże w zagranicznych w renomowanych ośrodkach akademickich są przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Stażyści podwyższali swoje kompetencje dydaktyczne i językowe oraz promowali UTH Radom poprzez liczne spotkania z pracownikami i studentami uczelni na której odbywał się staż, omawiana możliwość nawiązania współpracy między uczelniami w ramach programu Erasmus+ oraz dyskutowano nad możliwością wspólnego występowania w projektach międzynarodowych.
W czasie zorganizowanego spotkania z Działem Współpracy z Zagranicą podkreślano planowane w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad”, uruchomienie w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Mechanicznym kierunku MiBM w całości realizowanego w języku angielskim.


04.06.2018

Rekrutacja na kurs j. angielskiego na poziomie C1 zakończony egzaminem

Rozpoczęcie rekrutacji na kurs języka angielskiego na poziomie C1 zakończony egzaminem w ramach działania „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Zakończenie rekrutacji w dn 07.06.2018 o godz.12.00. Rekrutacja 8-ciu pracowników Wydz. Mechanicznego.


06.06.2018

Szkolenie z zakresu modyfikacji algorytmów sterowania tłokowych silników spalinowych, poziom I.

W dniach 04-05 czerwca 2018 r. w firmie V-Tech z siedzibą w Krakowie odbyło się szkolenie z zakresu modyfikacji algorytmów sterowania tłokowych silników spalinowych, poziom I. W szkoleniu brał udział pracownik Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Działanie to zrealizowane zostało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.
W ramach szkolenia poruszone zostały zagadnienia dotyczące metod sterowania współczesnych silników spalinowych zarówno o zapłonie samoczynnym oraz iskrowym. Zasadnicza część szkolenia poświęcona była nauce posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem dedykowanym do wprowadzania zmian parametrów decydujących o działaniu układów wykonawczych tłokowych silników spalinowych. Ponadto omawiane były metody postępowania, mające na celu poprawę parametrów eksploatacyjnych silnika.


21.06.2018

Szkolenie z zakresu modyfikacji algorytmów sterowania tłokowych silników spalinowych, poziom II.

W dniach 18-20 czerwca 2018 r. w firmie V-Tech z siedzibą w Krakowie odbyło się szkolenie z zakresu modyfikacji algorytmów sterujących tłokowych silników spalinowych, poziom II. W szkoleniu brał udział pracownik Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Działanie to zrealizowane zostało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.
Szkolenie to stanowiło kontynuację szkolenia z poziomu I. W ramach szkolenia poruszone zostały zagadnienia dotyczące: modyfikacji oprogramowania sterowników silników o zapłonie samoczynnym oraz iskrowym, wprowadzania korekt wybranych parametrów. Ponadto omówione zostały metody wyszukiwania struktur w pamięci sterownika istotnych z punktu widzenia chip-tuningu.


05.07.2018

Certyfikowane szkolenie z programu Fusion360 Ultimate

przechwytywanie2W dniach 02-03.07.2018r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTHRadom przy ul.Stasieckiego 54 p.307 w godz.9.00-15.00 odbyło się certyfikowane szkolenie z programu Fusion360 Ultimate.

W szkoleniu uczestniczyło 5-ciu pracowników Wydziału Mechanicznego.

Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.


10.07.2018

Certyfikowane szkolenie z programu Nastran In-Cad

zdjjecie

W dniach 04-05.07.2018r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTHRadom przy ul.Stasieckiego 54 p.307 w godz.9.00-15.00 odbyło się certyfikowane szkolenie z programu Fusion360 Ultimate.

W szkoleniu uczestniczyło 5-ciu pracowników Wydziału Mechanicznego.

Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni” . Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.


16.07.2018

Szkolenie Prototype 3D

W dniach 11-12.07.2018r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTHRadom przy ul.Stasieckiego 54 p.307 w godz.9.00-15.00 odbyło się szkolenie Prototype3D.

zdjecie-prot3d

W szkoleniu uczestniczyło 6-ciu pracowników Wydziału Mechanicznego.

Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.


11.10.2018

Rozpoczęcie dodatkowej rekrutacji na kurs nauki języka angielskiego na poziomie C1. Realizacja działania w latach 2018-2020. Kurs realizowany w ramach działania „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Zakończenie rekrutacji w dn. 12 października 2018 o godz.12.00. Rekrutacja na jedno miejsce.

Dokumentacja…