Wypracowanie modeli współpracy szkół zawodowych z szkołą wyższą

Pierwszy w Polsce, pierwsza Szkoła Wyższa, tylko Wydział MECHANICZNY rozpoczął w ramach dwuletniej umowy partnerskiej realizację projektu pt. „Wypracowanie modeli współpracy szkół zawodowych z wyższą dla zawodów operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń” o numerze WND-POWR.02.15.00-00-2001/18 realizowanego w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i wybranego do dofinansowania w wyniku konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18.

Partnerami UTH są:

– Gmina Miasta Radom (Lider projektu),

– Firma PMP Poland Sp. z o.o.

– Firma RADMOT Sp. z o.o.

Grupę docelową projektu stanowią trzy szkoły zawodowe z terenu Radomia prowadzące nauczanie w branży mechanicznej: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Zawodowych im. mjr.Hubala i Zespół. Szkół Agrotechniki. i Gosp. Żywnościowej oraz Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, prowadzący kształcenie na Wydziale Mechanicznym. Wsparcie w projekcie ze strony UTH otrzymają nauczyciele w/w szkół poprzez udział w kursach i studiach podyplomowych oraz uczniowie, którzy poznając nowe techniki i technologie stosowane w wybranych zawodach w ramach czterech nowych klas objętych patronatem WM mają umożliwiony lepszy start na rynku pracy.

Dofinansowanie projektu łącznie 1.590.180,-; z tego dla wydziału Mechanicznego 599.389,-