Uchwały w roku ak. 2015/2016

Uchwały Rady Wydziału Mechanicznego:

22.09.2016

23.06.2016

 • w sprawie nadania mgr. inż. Kamilowi Łodygowskiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych;
 • w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgra inż. Kamila Łodygowskiego nt.: Studium silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym zasilanego mieszaninami oleju napędowego z syntetycznym olejem napędowym;
 • w sprawie nadania mgr inż. Elżbiecie Ziąbskiej stopnia naukowego doktora nauk technicznych;
 • w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Nowaka nt.: Analiza mechanizmu starzenia fizycznego kotłów energetycznych;
 • w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra inż. Piotra Nowaka;
 • w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra inż. Jerzego Kaparuka, dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony;
 • w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana o przyjęcie z dniem 31.08.2016 r. rezygnacji dra inż. Wojciecha Żurowskiego z funkcji dyrektora Instytutu Budowy Maszyn;
 • w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana o powołanie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Opary do pełnienia funkcji dyrektora Instytutu Budowy Maszyn z dniem 01.09.2016 do 31.12.2016 r.;
 • w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana o powołanie dra inż. Wojciecha Kucharczyka do pełnienia obowiązków kierownika Zakładu Inżynierii Materiałowej w Instytucie Budowy Maszyn z dniem 01.10.2016 do 31.12.2016 r.;
 • w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana o przekształcenie z dniem 01.10.2016 Zakładu Budownictwa w Instytucie Budowy Maszyn w Katedrę Budownictwa;
 • w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana o odwołanie prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kęsego z funkcji kierownika Zakładu Budownictwa z dniem 30.09.2016 r.;
 • w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana o powołanie prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kęsego do pełnienia funkcji kierownika Katedry Budownictwa z dniem 01.10.2016 do 31.12.2016 r.;
 • w sprawie ustalenia limitu prac dyplomowych na kierunku Budownictwo przypadających na jednego promotora w r. ak. 2016/2017;
 • w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego w Instytucie Budowy Maszyn w Zakładzie Inżynierii Materiałowej;
 • w sprawie zatwierdzenia zmian obowiązujących od r. ak. 2016/2017 w planach studiów na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

19.05.2016

 • w sprawie wszczęcia w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn przewodu doktorskiego mgra inż. Jarosława Zepchło nt.: Analiza zużycia ściernego kompozytów podłogowych;
 • w sprawie powołania dra hab. inż. Wojciecha Żurowskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgra inż. Jarosława Zepchło nt.: Analiza zużycia ściernego kompozytów podłogowych;
 • w sprawie powołania dra inż. Piotra Sadowskiego na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra inż. Jarosława Zepchło nt.: Analiza zużycia ściernego kompozytów podłogowych;
 • w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Nowaka nt.: Analiza mechanizmu starzenia fizycznego kotłów energetycznych;
 • w sprawie powołania prof. dr. hab. inż. Tadeusza Opary na przewodniczącego komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Nowaka nt.: Analiza mechanizmu starzenia fizycznego kotłów energetycznych;
 • w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Romana Króla nt.: Modelowanie wytężenie i prognozowanie trwałości zmęczeniowej pił taśmowych z uwzględnieniem naprężeń własnych powstałych w procesie produkcji;
 • w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra inż. Romana Króla nt.: Modelowanie wytężenie i prognozowanie trwałości zmęczeniowej pił taśmowych z uwzględnieniem naprężeń własnych powstałych w procesie produkcji;
 • w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety Ziąbskiej nt.: Badanie trwałości sprzęgła hydraulicznego z cieczą elektroreologiczną;
 • w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. Elżbiety Ziąbskiej nt.: Badanie trwałości sprzęgła hydraulicznego z cieczą elektroreologiczną;
 • w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana o zatrudnienie dra inż. Przemysława Motyla na stanowisku adiunkta w Instytucie Mechaniki Stosowanej i Energetyki w Zakładzie Komputerowych Metod Inżynierskich;
 • w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego (I etat) w Instytucie Budowy Maszyn w Zakładzie Budownictwa;
 • w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego (II etat) w Instytucie Budowy Maszyn w Zakładzie Budownictwa;
 • w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta (I etat) w Instytucie Budowy Maszyn w Zakładzie Budownictwa;
 • w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta (II etat) w Instytucie Budowy Maszyn w Zakładzie Budownictwa;
 • w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta (I etat) w Instytucie Mechaniki Stosowanej i Energetyki w Zakładzie Komputerowych Metod Inżynierskich;
 • w sprawie wskazania dra hab. inż. Andrzeja Żaboklickiego i dra hab. inż. Kazimierza Króla na członków komisji rozstrzygającej konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (I etat) w Instytucie Budowy Maszyn w Zakładzie Budownictwa;
 • w sprawie wskazania dra hab. inż. Andrzeja Żaboklickiego i dra hab. inż. Kazimierza Króla na członków komisji rozstrzygającej konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (II etat) w Instytucie Budowy Maszyn w Zakładzie Budownictwa;
 • w sprawie wskazania dra hab. inż. Andrzeja Żaboklickiego i dra hab. inż. Kazimierza Króla na członków komisji rozstrzygającej konkurs na stanowisko adiunkta (I etat) w Instytucie Budowy Maszyn w Zakładzie Budownictwa;
 • w sprawie wskazania dra hab. inż. Andrzeja Żaboklickiego i dra hab. inż. Kazimierza Króla na członków komisji rozstrzygającej konkurs na stanowisko adiunkta (II etat) w Instytucie Budowy Maszyn w Zakładzie Budownictwa;
 • w sprawie wskazania prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kęsego i dra hab. inż. Andrzeja Różyckiego na członków komisji rozstrzygającej konkurs na stanowisko adiunkta (I etat) w Instytucie Mechaniki Stosowanej i Energetyki w Zakładzie Komputerowych Metod Inżynierskich;
 • w sprawie powołania dra inż. Zbigniewa Wołczyńskiego na członka Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 z grupy nauczycieli akademickich

21.04.2016

 • w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety Ziąbskiej i przeprowadzenia jej obrony;
 • w sprawie wyboru przewodniczącego komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety Ziąbskiej i przeprowadzenia jej obrony;
 • w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra inż. Romana Króla i przeprowadzenia jej obrony;
 • w sprawie wyboru przewodniczącego komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra inż. Romana Króla i przeprowadzenia jej obrony;
 • w sprawie ustalenia liczby mandatów do Rady Wydziału Mechanicznego na kadencję 2016-2020;
 • w sprawie zaopiniowania propozycji zasad rekrutacji na wszystkie kierunki studiów w r. ak. 2017/2018

24.03.2016

 • w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana o powołanie dr hab. inż. Iwony Komorskiej do pełnienia funkcji kierownika Zakładu Mechatroniki Samochodowej w Instytucie Eksploatacji Pojazdów i Maszyn na czas od dnia 01.09.2016 do dnia 31.12.2016;
 • w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród JM Rektora UTH Radom dla nauczycieli akademickich za rok 2015;
 • w sprawie zaopiniowania propozycji zasad rekrutacji na studia doktoranckie obywateli polskich w r. ak. 2016/2017;
 • w sprawie zaopiniowania propozycji zasad rekrutacji cudzoziemców na studia doktoranckie w r. ak. 2016/2017

25.02.2016

 • w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Michała Przerwy;
 • w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Kamila Łodygowskiego;
 • w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra inż. Kamila Łodygowskiego;
 • w sprawie zaopiniowania zatrudnienia mgra inż. Edmunda Łagowskiego na umowę zlecenie w celu przeprowadzenia przez niego zajęć dydaktycznych na kierunku Logistyka w sem. letnim w r. ak. 2015/2016;
 • w sprawie zaopiniowania zatrudnienia dra inż. Stanisława Kowalczyka na umowę zlecenie w celu przeprowadzenia przez niego zajęć dydaktycznych na kierunku Logistyka w sem. letnim w r. ak. 2015/2016

Luty 2016

 • w sprawie ustalenia liczby mandatów do Kolegium Elektorów Wydziału Mechanicznego na kadencję 2016-2020;
 • w sprawie przyjęcia rezygnacji mgr inż. Katarzyny Mrozowicz – przedstawiciela ZNP z członkostwa w Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020

Styczeń 2016

 • w sprawie nadania dr inż. Jolancie Drabik stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn;
 • w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Kamila Łodygowskiego;
 • w sprawie wyboru przewodniczącego komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Kamila Łodygowskiego;
 • w sprawie wyboru czterech przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce do Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020;
 • w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników jednostki niebędących nauczycielami akademickimi do Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020;
 • w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020;
 • w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana o powołanie dr hab. inż. Iwony Komorskiej na kierownika Zakładu Mechatroniki Samochodowej w Instytucie Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

Grudzień 2015

 • zaopiniowanie wniosku Dziekana o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Eksploatacji Pojazdów i Maszyn w Zakładzie Pojazdów i Silników Spalinowych;
 • wskazanie prof. dr. hab. inż. Wincentego Lotko i dra inż. Andrzeja Różyckiego na członków komisji, która zostanie powołana w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w IEPiM w ZPiSS;
 • zaopiniowanie propozycji limitów przyjeć na pierwszy rok studiów: stacjonarnych I i II stopnia (w tym liczba miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych), niestacjonarnych I i II stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia na wszystkie kierunki studiów w r. ak. 2016/2017;
 • zaopiniowanie propozycji liczby miejsc dla osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się corocznie, łącznie z limitami rekrutacyjnymi dla kandydatów przyjętych na zasadach ogólnych na wszystkie kierunki studiów

Listopad 2015

 • zniesienie kierunku Energetyka;
 • powołanie Koordynatora ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się na okres do dnia 31.08.2016 r.;
 • uchwalenie zasad rekrutacji w wyniku potwierdzania efektów uczenia się

Październik 2015

 • uchwalenie procedury potwierdzania efektów uczenia się;
 • przyjęcie sprawozdania kierownika studiów doktoranckich z przebiegu studiów doktoranckich w r. ak. 2014/2015;
 • przyjęcie rezygnacji dr inż. Alicji Wąsowicz z funkcji wydziałowego koordynatora programu Erasmus+;
 • powołanie dra hab. inż. Krzysztofa Górskiego do pełnienia funkcji wydziałowego koordynatora programu Erasmus+;
 • zaopiniowanie wniosku Dziekana o zawarcie z dr inż. Zofią Podsiadłą-Bulsą umowy o dzieło na prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Logistyka w r. ak. 2015/2016;
 • zaopiniowanie wniosku Dziekana o zawarcie z mgr inż. Agnieszką Chojnacką umowy o dzieło na prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Logistyka w r. ak. 2015/2016