Uchwały w roku ak. 2014/2015

Uchwały Rady Wydziału Mechanicznego :

Wrzesień 2015

 • Przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Jolanty Drabik w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn;
 • wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej dr inż. Jolanty Drabik, w tym recenzenta i sekretarza komisji;
 • zaopiniowanie wniosku Dziekana o zmianę stanowiska pracy prof. dr hab. inż. Danuty Kotnarowskiej;
 • zaopiniowanie wniosku Dziekana o powołanie z-cy kierownika Zakładu Mechatroniki Samochodowej w Instytucie Eksploatacji Pojazdów i Maszyn;
 • zaopiniowanie wniosku o przyznanie doktorantowi mgr. inż. Piotrowi Nowakowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na r. ak. 2015/2016;
 • wybór osoby spośród nauczycieli akademickich do Uczelnianej Komisji Wyborczej;
 • zaopiniowanie wniosku Dziekana o zawarcie z dr. inż. Mohamedem Ahmadem umowy o dzieło na prowadzenie w semestrze zimowym w r. ak. 2015/2016 zajęć dydaktycznych na kierunku Budownictwo;
 • zaopiniowanie wniosku Dziekana o zawarcie z dr. inż. Karolem Osowskim umowy o dzieło na prowadzenie w r. ak. 2015/2016 zajęć dydaktycznych na kierunku Budownictwo;
 • zaopiniowanie wniosku Dziekana o zawarcie z dr. inż. Marcinem Migusem umowy o dzieło na prowadzenie w r. ak. 2015/2016 zajęć dydaktycznych na kierunku Budownictwo;
 • zaopiniowanie wniosku Dziekana o zawarcie z mgr inż. Agnieszką Redman umowy o dzieło na prowadzenie w semestrze zimowym w r. ak. 2015/2016 zajęć dydaktycznych na kierunku Budownictwo;
 • zaopiniowanie wniosku Dziekana o zawarcie z mgr. inż. Karolem Falkiewiczem umowy o dzieło na prowadzenie w semestrze letnim w r. ak. 2015/2016 zajęć dydaktycznych na kierunku Budownictwo;
 • zaopiniowanie wniosku Dziekana o zawarcie z mgr. inż. Ryszardem Orzechowskim umowy o dzieło na prowadzenie w semestrze letnim w r. ak. 2015/2016 zajęć dydaktycznych na kierunku Budownictwo

czerwiec 2015

 • nadanie mgr Karolowi Osowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn;
 • powołanie dra hab. inż. Mariana Jeża (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie) na opiekuna naukowego mgra Tomasza Zienkiewicza – słuchacza studiów doktoranckich;
 • zatwierdzenie programu studiów, w tym planu studiów I-go i II-go stopnia na poszczególnych kierunkach studiów w r. ak. 2015/2016;
 • zatwierdzenie efektów kształcenia i programu studiów, w tym planu studiów III-go stopnia w r. ak. 2015/2016;
 • zatwierdzenie efektów kształcenia i programu studiów, w tym planu studiów podyplomowych w r. ak. 2015/2016

maj 2015

 • zaopiniowanie wniosku Dziekana o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Budowy Maszyn w Zakładzie Budownictwa;
 • wyznaczenie osób do komisji, która zostanie powołana w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Budowy Maszyn w Zakładzie Budownictwa;
 • zaopiniowanie możliwości przekwalifikowania dra inż. Ireneusza Jędry z grupy pracowników naukowo-technicznych do grupy nauczycieli akademickich;
 • uchwalenie procedury monitorowania i oceny warunków realizacji procesu kształcenia, zasobów materialnych do nauki i środków wsparcia studentów w ramach Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • zaopiniowanie propozycji zasad rekrutacji na studia I-go i II-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne w r. ak. 2016/2017;
 • zmiana składu Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia na kierunku Mechanika i budowa maszyn – studia I-go stopnia

kwiecień 2015

 • wszczęcie przewodu doktorskiego mgra inż. Kamila Łodygowskiego nt.: „Studium silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego mieszaninami mineralnego oleju napędowego z syntetycznym olejem napędowym” w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn;
 • wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej mgra inż. Kamila Łodygowskiego nt.: „Studium silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego mieszaninami mineralnego oleju napędowego z syntetycznym olejem napędowym”;
 • wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Karola Osowskiego nt.: „Systemy ekspertowe wspomagające proces konstruowania i eksploatacji przekładni hydrokinetycznej”;
 • powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Karola Osowskiego;
 • upoważnienie prof. dr. hab. inż. Leona Prochowskiego (pracownika WAT) do kierowania pracą dyplomową magisterską;
 • włączenie dra hab. inż. Andrzeja Żaboklickiego do składu Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia na kierunku Budownictwo i powołanie go na przewodniczącego;
 • zaopiniowanie wniosku Dziekana o zatrudnienie dra inż. Marcina Wikło na stanowisku adiunkta w Instytucie Mechaniki Stosowanej i Energetyki w Zakładzie Mechaniki;
 • zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród JM Rektora UTH Rad.

marzec 2015

 • powołanie komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgra Karola Osowskiego nt.: Systemy ekspertowe wspomagające proces konstruowania i eksploatacji przekładni hydrokinetycznej;
 • powołanie prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kosmy na przewodniczącego komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgra Karola Osowskiego nt.: Systemy ekspertowe wspomagające proces konstruowania i eksploatacji przekładni hydrokinetycznej;
 • zaopiniowanie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kosmy na stanowisku profesora zwyczajnego UTH Rad.;
 • zaopiniowanie powołania prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kosmy do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Komputerowych Metod Inżynierskich w Instytucie Mechaniki Stosowanej i Energetyki;
 • zaopiniowanie powołania prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kosmy do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Doktoranckich;
 • uchwalenie strategii Wydziału Mechanicznego na lata 2012-2016;
 • zatwierdzenie zasad realizacji studenckich praktyk zawodowych;
 • zatwierdzenie procedury analizy organizacji i przebiegu praktyk zawodowych w ramach Wydziałowego Systemu Oceny Efektów Kształcenia;
 • zaopiniowanie propozycji zasad rekrutacji na studia doktoranckie obywateli polskich w roku akademickim 2015/2016;
 • zaopiniowanie propozycji zasad rekrutacji cudzoziemców na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016;
 • określenie max liczby prac dyplomowych przypadających na uprawnioną do ich prowadzenia osobę w r. ak. 2015/2016;
 • upoważnienie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora do kierowania pracą dyplomową magisterską w r. ak. 2014/2015;
 • określenie max liczby kandydatów do stopnia doktora, nad którymi może równocześnie sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy

luty 2015

 • nadanie mgr. inż. Marcinowi Lechowskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn;
 • wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Lechowskiego nt.: Analiza parametrów diagnostycznych systemu sterowania silnikiem o zapłonie samoczynnym w funkcji przebiegu pojazdu;
 • wszczęcie przewodu doktorskiego mgra inż. Krzysztofa Drapały nt.: „Identyfikacja sił mięśniowych i obciążeń w stawach kończyny dolnej człowieka podczas realizacji wybranych czynności motorycznych” w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika;
 • wyznaczenie prof. dr. hab. inż. Wojciecha Blajera na promotora rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Drapały nt.: „Identyfikacja sił mięśniowych i obciążeń w stawach kończyny dolnej człowieka podczas realizacji wybranych czynności motorycznych”;
 • wyznaczenie dra inż. Krzysztofa Dziewieckiego na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Drapały nt.: „Identyfikacja sił mięśniowych i obciążeń w stawach kończyny dolnej człowieka podczas realizacji wybranych czynności motorycznych”;
 • wszczęcie przewodu doktorskiego mgra inż. Romana Króla nt.: „Modelowanie wytężenia i prognozowanie trwałości zmęczeniowej pił taśmowych z uwzględnieniem naprężeń własnych powstałych w procesie produkcji” w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika;
 • wyznaczenie prof. dr. hab. inż. Wojciecha Blajera na promotora rozprawy doktorskiej mgra inż. Romana Króla nt.: „Modelowanie wytężenia i prognozowanie trwałości zmęczeniowej pił taśmowych z uwzględnieniem naprężeń własnych powstałych w procesie produkcji”;
 • wyznaczenie dra inż. Marcina Wikło na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra inż. Romana Króla nt.: „Modelowanie wytężenia i prognozowanie trwałości zmęczeniowej pił taśmowych z uwzględnieniem naprężeń własnych powstałych w procesie produkcji”;
 • zatwierdzenie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia dostosowanego do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia obowiązującego od r. ak. 2014/2015;
 • zatwierdzenie procedury analizy realizacji celów programów kształcenia w ramach wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 • zatwierdzenie procedury analizy wyników nauczania (statystyka ocen) w ramach wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 • zatwierdzenie procedury analizy organizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego w ramach wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 • zatwierdzenie procedury badania jakości prac dyplomowych i ich adekwatności do programów studiów i zamierzonych efektów kształcenia w ramach wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 • zatwierdzenie procedury postępowania weryfikującego efekty kształcenia oraz dokumentowania weryfikacji efektów kształcenia w ramach wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 • zatwierdzenie zagadnień na egzamin dyplomowy na kierunku Logistyka studia I-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne;
 • akceptacja korekty w planie studiów na kierunku zamawianym Mechanika i Budowa Maszyn w ramach projektu pt.: „Mechanika szansą na lepsze jutro” w semestrze letnim r. ak. 2014/2015 polegającą na usunięciu przedmiotu w języku angielskim drgania mechaniczne

styczeń 2015

 • uchwalenie wydziałowego systemu oceny efektów kształcenia;
 • powołanie Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia na kierunku studiów Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym;
 • zaopiniowanie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Budownictwa w Instytucie Budowy Maszyn;
 • wskazanie osób do komisji rozstrzygającej konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Budownictwa w Instytucie Budowy Maszyn;
 • zaopiniowanie wnioski Dziekana o zawarcie z mgr. inż. Ryszardem Orzechowskim umowy o dzieło na prowadzenie w semestrze letnim w r. ak. 2014/2015 zajęć dydaktycznych z przedmiotu budownictwo komunikacyjne na kierunku Budownictwo

grudzień 2014

 • nadanie mgr. inż. Robertowi Gielniewskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn;
 • zaopiniowanie zmiany stanowiska pracy dra hab. inż. Krzysztofa Górskiego ze stanowiska adiunkta na stanowisko profesora nadzwyczajnego UTH Radom;
 • zaopiniowanie propozycji limitów przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia na poszczególnych kierunkach studiów

listopad 2014

 • nadanie dr. inż. Krzysztofowi Górskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn;
 • zaopiniowanie powołania dra hab. inż. Kazimierza Króla na zastępcę Kierownika Zakładu Mechaniki w Instytucie Mechaniki Stosowanej i Energetyki;
 • wszczęcie przewodu doktorskiego mgra inż. Bogumiła Górki nt: „Wykorzystanie azotowania do podwyższenia odporności na zużycie tribologiczne staliw stopowych” w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn;
 • wyznaczenie dra hab. inż. Tomasza Budzynowskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgra inż. Bogumiła Górki nt. „Wykorzystanie azotowania do podwyższenia odporności na zużycie tribologiczne staliw stopowych”;
 • wszczęcie przewodu doktorskiego mgra inż. Piotra Nowaka nt.: „Analiza mechanizmów starzenia fizycznego kotłów energetycznych” w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn;
 • wyznaczenie dra hab. inż. Wojciecha Żurowskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Nowaka nt. „Analiza mechanizmów starzenia fizycznego kotłów energetycznych”;
 • wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Marcina Lechowskiego nt.: „Analiza parametrów diagnostycznych systemu sterowania silnikiem o zapłonie samoczynnym w funkcji przebiegu pojazdu”;
 • powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra inż. Marcina Lechowskiego;
 • przyjęcie sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału za r. ak. 2013/2014;
 • zaopiniowanie powołania Studenckiego Koła Naukowego DRON-K i wyznaczenie dra inż. Jarosława Kotlińskiego na opiekuna naukowego

październik 2014

 • powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra inż. Marcina Lechowskiego i wybór przewodniczącego;
 • wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Roberta Gielniewskiego;
 • powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra inż. Roberta Gielniewskiego;
 • zaopiniowanie zmiany stanowiska pracy dra hab. inż. Andrzeja Puchalskiego ze stanowiska adiunkta na stanowisko profesora nadzwyczajnego UTH Rad.;
 • zaopiniowanie wypowiedzenia stosunku pracy dr. inż. Adamowi Lisicy;
 • przyjęcie rocznego sprawozdania Kierownika studiów doktoranckich z przebiegu studiów doktoranckich w r. ak. 2013/2014;
 • zaopiniowanie wniosku Dziekana o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w IBM;
 • upoważnienie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora do kierowania pracą dyplomową magisterską