Uchwały w roku ak. 2012/2013

Uchwały Rady Wydziału Mechanicznego :

wrzesień 2013

 • wszczęcie przewodu doktorskiego mgra Karola Osowskiego i wyznaczenie prof. dra hab. inż. Andrzeja Kęsego na promotora , a także dra inż. Marcina Migusa na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej nt.: System ekspertowy wspomagający proces konstruowania i eksploatacji przekładki hydrokinetycznej;
 • zaopiniowanie wniosku Dziekana o zmianę stanowiska pracy prof. dra hab. Janusza Walaska z: profesor nadzwyczajny na: profesor zwyczajny;
 • likwidacja Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Grójcu oraz przeniesienie zajęć dydaktycznych do Radomia od roku akademickiego 2013/2014;
 • korekta planu studiów na kierunku BUDOWNICTWO polegająca na wprowadzeniu przedmiotów Mechanika i Wytrzymałość materiałów w języku angielskim;
 • wprowadzenie do programów studiów stacjonarnych I-go stopnia w roku akademickim 2013/14 na kierunku BUDOWNICTWO dodatkowych zajęć z matematyki i fizyki;
 • zgoda na prowadzenie zajęć na kierunku LOGISTYKA przez pracownika naukowo-technicznego, mgra inż. Ireneusza Jędrę;
 • utworzenie Zakładu Budownictwa w Instytucie Budowy Maszyn;
 • powołanie prof. dra hab. inż. Andrzeja Kęsy na kierownika Zakładu Budownictwa;

czerwiec 2013

 • wszczęcie przewodu doktorskiego mgra inż. Roberta Gielniewskiego i wyznaczenie promotora;
 • wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Eugenii Bukalskiej i wyznaczenie promotora;
 • wszczęcie przewodu doktorskiego mgra inż. Jerzego Kaparuka i wyznaczenie promotora;
 • wszczęcie przewodu doktorskiego mgra inż. Marcina Lechowskiego i wyznaczenie promotora;
 • wszczęcie przewodu doktorskiego mgra inż. Michała Przerwy i wyznaczenie promotora;
 • wszczęcie przewodu doktorskiego mgra inż. Pawła Przybyłka i wyznaczenie promotora i kopromotora;
 • wszczęcie przewodu doktorskiego mgra inż. Michała Siraka i wyznaczenie promotora;
 • nadanie mgr. inż. Tomaszowi Skrzekowi stopnia doktora nauk technicznych;
 • wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgra inż. Tomasza Skrzeka;
 • opinia Rady Wydziału Mechanicznego w sprawie wypowiedzenia stosunku pracy z dr. Kazimierzem Hibnerem z powodu realizacji programu naprawczego na lata 2012-2015;
 • opinia Rady Wydziału Mechanicznego w sprawie wypowiedzenia stosunku pracy z dr. Andrzejem Zubrzyckim z powodu realizacji programu naprawczego na lata 2012-2015;
 • opinia Rady Wydziału Mechanicznego w sprawie wypowiedzenia stosunku pracy z mgr inż. Zbigniewem Alotem z powodu realizacji programu naprawczego na lata 2012-2015;
 • zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dra hab. inż. Andrzeja Kotnarowskiego;
 • zatwierdzenie planu studiów i programu kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa Maszyn, studia I-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne;
 • zatwierdzenie planu studiów i programu kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa Maszyn, studia II-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne;
 • akceptacja Rady Wydziału wykonania zajęć dydaktycznych przez pracowników naukowo-technicznych;
 • korekta planów studiów III-go stopnia;
 • zatwierdzenie opisu efektów kształcenia oraz dostosowanych do nich planu i programu kształcenia dla studiów podyplomowych Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

maj 2013

 • w sprawie: powołanie Zespołu Przewodu Habilitacyjnego w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr inż. Alicji Laber;
 • w sprawie: wybór Przewodniczącego Zespołu Przewodu Habilitacyjnego w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr inż. Alicji Laber;
 • w sprawie: powołanie Zespołu Przewodu Habilitacyjnego w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dra inż. Andrzeja Różyckiego;
 • w sprawie: wybór Przewodniczącego Zespołu Przewodu Habilitacyjnego w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dra inż. Andrzeja Różyckiego;
 • w sprawie: powołanie Zespołu Przewodu Habilitacyjnego w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr inż. Magdaleny Trzos;
 • w sprawie: wybór Przewodniczącego Zespołu Przewodu Habilitacyjnego w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr inż. Magdaleny Trzos;
 • w sprawie: powołanie Zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych dr hab. inż. Danucie Kotnarowskiej;
 • w sprawie: wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Joanny Kacprzyńskiej i wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej nt.: Zwiększenie trwałości matryc kuźniczych z wykorzystaniem hybrydowych technologii inżynierii powierzchni;
 • w sprawie: wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inż. Alicji Laber – adiunkt, Wydział Mechaniczny,, Uniwersytet Zieleniogórski i wyznaczenie recenzentów rozprawy habilitacyjnej nt.: Studium wykorzystania dodatków eksploatacyjnych do olejów smarowych w systemach tribologicznych oraz dorobku naukowego habilitantki;
 • w sprawie: wszczęcie przewodu habilitacyjnego dra inż. Andrzeja Różyckiego – adiunkt, Wydział Mechaniczny, UTH Rad. i wyznaczenie recenzentów rozprawy habilitacyjnej nt.: Dobór parametrów regulacyjnych dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego wybranymi paliwami alternatywnymi z uwzględnieniem zjawiska stuku oraz dorobku naukowego habilitanta;
 • w sprawie: wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inż. Magdaleny Trzos – adiunkt, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu i wyznaczenie recenzentów rozprawy habilitacyjnej nt.: Problemy porównywalności wyników badań tribologicznych oraz dorobku naukowego habilitantki;
 • wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych dr hab. inż. Danucie Kotnarowskiej, prof. nadzw. UTH Rad. i wyznaczenie recenzentów

kwiecień 2013

 • w sprawie: nadanie mgr inż. Małgorzacie Kurcok stopnia naukowego doktora nauk technicznych;
 • w sprawie: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Tomasza Skrzeka;
 • w sprawie: powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra inż. Tomasza Skrzeka;
 • w sprawie: powołanie Stałego Zespołu Rady Wydziału ds. Awansów Naukowych;
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku Dziekana o powołanie Studenckiego Koła Naukowego NANO;
 • w sprawie: zaopiniowanie propozycji zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015;
 • w sprawie: zaopiniowanie propozycji limitów przyjęć na studia niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014;
 • w sprawie: wyrażenie zgody na prowadzenie prac dyplomowych magisterskich na studiach II-go stopnia przez adiunktów

marzec 2013

 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia profa Andrzeja Kęsego na stanowisku profesora zwyczajnego
 • w sprawie: zatwierdzenie Misji Wydziału
 • w sprawie: powołanie Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Tomasza Skrzeka
 • w sprawie: zgoda na zmianę opiekuna naukowego doktoranta Marcina Sokołowskiego
 • uchwalenie planu studiów i programu kształcenia dla kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • w sprawie: utworzenie od roku akademickiego 2013/2014 studiów na kierunku Budownictwo
 • w sprawie: zatwierdzenie propozycji efektów kształcenia dla kierunku Budownictwo
 • w sprawie: uchwalenie propozycji limitów przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2013/2014
 • w sprawie: korekta planu studiów na kierunku Logistyka
 • w sprawie: korekta planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn od roku akademickiego 2013/2014 zlecenie zajęć wspierających z przedmiotu Elektrotechnika i elektronika na kierunku zamawianym Energetyka
 • uchwalenie propozycji warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014

luty 2013

 • w sprawie: przyjęcie kolokwium habilitacyjnego dra inż. Remigiusza Michalczewskiego
 • w sprawie: nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Remigiuszowi Michalczewskiemu
 • w sprawie: wyróżnienie habilitacji dra inż. Remigiusza Michalczewskiego

styczeń 2013

 • w sprawie: utworzenie od roku akademickiego 2013/2014 studiów na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii
 • w sprawie: zatwierdzenie propozycji efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii
 • w sprawie: uchwalenie zmian w planach studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunek Mechanika i budowa maszyn
 • w prawie: podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenie dra inż. Remigiusza Michalczewskiego do kolokwium habilitacyjnego oraz wyznaczenie daty kolokwium

grudzień 2012

 • w sprawie: zaopiniowanie wniosków dziekana w sprawie powołania dyrektorów instytutów i kierownika Katedry Fizyki na kadencję od dnia 01.01.2013 – 31.12.2016
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosków dziekana w sprawie powołania kierowników zakładów na kadencję od dnia 01.01.2013 – 31.12.2016
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosków dyrektorów w sprawie powołania zastępców dyrektorów instytutów na kadencję od dnia 01.01.2013 – 31.12.2016
 • w sprawie: wszczęcie przewodu doktorskiego mgra inż. Tomasza Skrzeka
 • w sprawie: wyrażenie zgody na kontynuację opieki naukowej przez prof. Mirosławę Kosmyninę nad trzema doktorantami
 • w sprawie: wybór uzupełniający mgra inż. Tomasza Skrzeka na członka Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012 – 2016
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego powołania prof. Zbigniewa Kosmy do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Doktoranckich na kadencję 01.01.2013 – 31.12.2016
 • w sprawie: uchwalenie zmian w planach studiów stacjonarnych kierunek zamawiany Mechanika i budowa maszyn, cykl kształcenia 2012 – 2016

22 listopada 2012 r.

 • w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kierunku Energetyka
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku w sprawie powołania Studenckiego Koła Naukowego KOGENERACJA
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku w sprawie powierzenia zajęć z przedmiotu Język angielski specjalistyczny na kierunku zamawianym Energetyka
 • w prawie: zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Wojciecha Żurowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

08 listopada 2012 r.

 • w sprawie: przyjęcie kolokwium habilitacyjnego dra inż. Wojciecha Żurowskiego
 • w sprawie: nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Wojciechowi Żurowskiemu

październik 2012 r.

 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego
 • w sprawie: powołanie Wydziałowej Komisji Oceniającej na kadencję od dnia 01.01.2013 – 31.12.2016
 • w sprawie: powołanie Wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia na kadencję od dnia 01.09.2012 – 31.08.2016
 • w sprawie: powołanie Rady Programowej Wydziału Mechanicznego na kadencję od dnia 01.09.2012 – 31.08.2016
 • w sprawie: powołanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kadencję od dnia 01.09.2012 – 31.08.2016
 • w sprawie: powołanie Wydziałowego Zespołu ds. Kontaktów z Absolwentami na kadencję od dnia 01.09.2012 – 31.08.2016
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku w sprawie zmiany stanowiska prof. Tadeusza Opary
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia w formie umowy o dzieło mgr inż. Sanji Pasztalaniec w ZOD w Grójcu
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia w formie umowy o dzieło mgr Krzysztofa Karwana w ZOD w Grójcu
 • w sprawie: uchwalenie zmian w planach studiów stacjonarnych kierunek zamawiany Energetyka
 • w sprawie: uzupełnienie składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Kurcok

wrzesień 2012 r.

 • w sprawie: dopuszczenie dr inż. Wojciecha Żurowskiego do kolokwium habilitacyjnego oraz wyznaczenie daty kolokwium
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego
 • w sprawie: delegowanie dr inż. Marcina Wikło jako przedstawiciela Wydziału Mechanicznego do Rady Bibliotecznej
 • w sprawie: delegowanie dr inż. Krzysztofa Olejarczyka jako przedstawiciela Wydziału Mechanicznego do Rady Jednostek Międzywydziałowych
 • w sprawie: wybór prof. Tadeusza Opary na członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
 • w sprawie: wybór dr inż. Marka Goli na członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o powołanie dr inż. Marka Wiśniewskiego do pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Techniki Cieplnej
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o powołanie dr hab. inż. Tomasza Budzynowskiego do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Inżynierii Materiałowej
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o powołanie dr inż. Zbigniewa Siemiątkowskiego do pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Technologii Mechanicznej
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o powołanie dr inż. Wiesława Olszewskiego do pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Niezawodności Pojazdów i Maszyn
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o powołanie dr inż. Wojciecha Żurowskiego do pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn
 • zaopiniowanie wniosku dziekana o zatrudnienie prof. Jana Sadowskiego na podstawie umowy o pracę
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o wyrażenie zgody na kontynuację dodatkowego zatrudnienia dr inż. Wiesława Olszewskiego
 • w sprawie: zgłoszenie prof. nadzw. Danuty Kotnarowskiej na członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów
 • w sprawie: zgłoszenie prof. nadzw. Andrzeja Kęsego na członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów
 • w sprawie: zgłoszenie prof. Jana Sadowskiego na członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów
 • w sprawie: zgłoszenie prof. Wincentego Lotko na członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów
 • w sprawie: zgłoszenie dr inż. Dimitrija Morozowa na członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
 • w sprawie: zgłoszenie dr inż. Zbigniewa Chmielewskiego na członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
 • zaopiniowanie wniosku o uruchomienie dodatkowych zajęć wyrównawczych i wspierających na kierunku zamawianym Energetyka
 • w sprawie: uchwalenia zmian organizacji kształcenia w zakresie zajęć wspólnych i ogólnouczelnianych dla kierunku Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia
 • w sprawie: uchwalenia zmian organizacji kształcenia w zakresie zajęć wspólnych i ogólnouczelnianych dla kierunku Mechanika i budowa maszyn studia drugiego stopnia
 • w sprawie: uchwalenia zmian organizacji kształcenia w zakresie zajęć wspólnych i ogólnouczelnianych dla kierunku Logistyka studia pierwszego stopnia
 • w sprawie: uchwalenia zmian organizacji kształcenia w zakresie zajęć wspólnych i ogólnouczelnianych dla studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • w sprawie: poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr hab. Andrzejowi Kęsemu, prof. nadzw.