Uchwały w roku ak. 2010/2011

Uchwały Rady Wydziału Mechanicznego :

miesiąc maj 2011 r.

 • w sprawie: poparcie wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych dr. hab. Tadeuszowi Opara, zatrudnionemu w PRad na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • w sprawie: opinia Rady Wydziału o stopniu zaawansowania rozprawy habilitacyjnej dra inż. Andrzeja Różyckiego
 • w sprawie: zmiana organizacji praktyk na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn oraz Energetyka
 • w sprawie: ustalenia zasad rekrutacji na kierunek Logistyka w Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2011/2012
 • w sprawie: wniosku do Senatu PRad. o uzupełnienie uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów w PRad. na rok akademicki 2011/2012 o wprowadzenie zasad rekrutacji dla kierunku Logistyka
 • w sprawie: poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr. hab. Zbigniewowi Kęsy

miesiąc kwiecień 2011 r.

 • w sprawie: wyznaczenie recenzentów oraz egzaminów i powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Anety Mikulskiej
 • w sprawie: powołanie Zespołu Przewodu Habilitacyjnego ds. czynności przewodu habilitacyjnego dra inż. Wojciecha Żurowskiego
 • w sprawie: wybór prof. Wojciecha Blajera na Przewodniczącego Zespołu Przewodu Habilitacyjnego ds. czynności przewodu habilitacyjnego dra inż. Wojciecha Żurowskiego
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dra inż. Przemysława Motyla na stanowisku adiunkta na podstawie mianowania
 • w sprawie: uchwalenie planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn
 • w sprawie: uchwalenie planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn
 • w sprawie: uchwalenie planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku Energetyka
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o utworzenie kierunku studiów Logistyka stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia
 • w sprawie: uchwalenie planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku Logistyka

miesiąc marzec 2011 r.

 • w sprawie: zaopiniowanie wniosków o nagrody JM Rektora dla nauczycieli akademickich za rok 2010
 • w sprawie: nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Przemysławowi Motylowi
 • w sprawie: wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgra inż. Przemysława Motyla
 • w sprawie: powołanie Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Anety Mikulskiej
 • w sprawie: wybór dr hab. inż. Tomasza Budzynowskiego, prof. nadzw. na Przewodniczącego Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Anety Mikulskiej
 • w sprawie: ustalenie zasad rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w Wydziale Mechanicznym na rok akademicki 2011/2012
 • w sprawie: określenie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
 • w sprawie: stanowisko Rady Wydziału Mechanicznego wobec kryzysowej sytuacji Uczelni
 • w sprawie: stanowisko Rady Wydziału Mechanicznego w sprawie planowanej zmiany nazwy Uczelni

miesiąc luty 2011 r.

 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zmianę stanowiska dr inż. Wiktorowi Bielikowowi ze starszego wykładowcy na adiunkta z dniem 01.03.2011 r.
 • w sprawie: rozwiązanie stosunku pracy z mianowaniem mgr Anety Mikulskiej z powodu upłynięcia 8-letniego okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta i nie uzyskania stopnia doktora
 • w sprawie: rozwiązanie stosunku pracy z mianowaniem mgr mgr Łukasza Pacyny z powodu upłynięcia 8-letniego okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta i nie uzyskania stopnia doktora
 • w sprawie: rozwiązanie stosunku pracy z mianowaniem dra inż. Jana Kwaśniaka z powodu braku obciążeń dydaktycznych i osiągnięcia wieku emerytalnego

miesiąc styczeń 2011 r.

 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe w roku 2010 dla zespołu: prof. W. Lotko, dr K. Górski, dr R. Longwic
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2010 dla zespołu: prof. J. Jezierski, dr M. Kowalik, dr Z. Siemiątkowski, R. Warowny
 • w sprawie: potwierdzenie dorobku naukowego, osiągnięć w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej oraz kształceniu kadry i organizacji nauki dr hab. inż. Andrzeja Kotnarowskiego
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr hab. inż. Andrzeja Kotnarowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • w sprawie: zaopiniowanie planów limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2011/2012na kierunkach Mechanika i budowa maszyn oraz Energetyka
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zmianę nazwy specjalności Systemy CAD na Systemy CAD/CAE na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II-go stopnia

miesiąc listopad 2010 r.

 • w sprawie: zaopiniowanie Sprawozdania dziekana z realizacji polityki kadrowej, działalności naukowej i rozwoju Wydziału za rok akademicki 2009/201
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dziekana o powołanie dra inż. Zbigniewa Siemiątkowskiego do pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu OMiM na kadencję 01.01.2011. – 31.12.2012.
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dziekana o powołanie dra inż. Adama Lisicy do pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu MiOC na kadencję 01.01.2011. – 31.12.2012.
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dziekana o powołanie dra inż. Antoniego Kuzioły do pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu TB na kadencję 01.01.2011. – 31.12.2012.
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dziekana o powołanie dra inż. Wiesława Olszewskiego do pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu MSiP na kadencję 01.01.2011. – 31.12.2012.
 • w sprawie: zmiana w planach studiów doktoranckich
 • w sprawie: zwiększenie wymiaru praktyk na kierunkach Mechanika i budowa maszyn oraz Energetyka
 • w sprawie: zaopiniowanie stopnia zaawansowania rozprawy habilitacyjnej dra inż. Wojciecha Żurowskiego w związku z przyznanym stypendium habilitacyjnym
 • w sprawie: zaopiniowanie stopnia zaawansowania rozprawy habilitacyjnej dra inż. Andrzeja Różyckiego w związku z przyznanym stypendium habilitacyjnym

miesiąc październik 2010 r.

 • w sprawie: nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Krzysztofowi Augustynkowi
 • w sprawie: wyznaczenie recenzentów oraz egzaminów doktorskich i powołanie składów komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra inż. Przemysława Motyla
 • w sprawie: zatwierdzenie rocznego sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/2010
 • w sprawie: zaopiniowanie stopnia zaawansowania rozprawy habilitacyjnej dra inż. Marka Kowalika w związku z ubieganiem się o płatny urlop naukowy
 • w sprawie: poparcie kandydatur prof. Jerzego Merkisza i prof. Mariana Szczerka na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • w sprawie: upoważnienie dla nauczycieli ze stopniem doktora do prowadzenia prac dyplomowych magisterskich
 • w sprawie: wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów w roku akademickim 2010/2011 przez mgra Łukasza Pacynę

miesiąc wrzesień 2010 r.

 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o przyznanie Medalu im. K. Pułaskiego firmie Internatinal Tobacco Machinery Poland Sp. z o o.
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o przyznanie Medalu im. K. Pułaskiego firmie DMG Polska Sp. z o o.
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o przyznanie Medalu im. K. Pułaskiego dr inż. Zbigniewowi Siemiątkowskiemu
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie mgra inż. Piotra Nowaka w ZIPiSM w roku akademickim 2010/2011
 • w sprawie: potwierdzenie dorobku naukowego, osiągnięć w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej oraz kształceniu kadry i organizacji nauki dr hab. Katarzyny Brzózki
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Brzózki na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zawarcie umowy o dzieło z mgr inż. Pasztelaniec Soniją na wykonanie zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym i letnim 2010/2011 w ZOD w Grójcu
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zawarcie umowy o dzieło z mgr inż. Karwan Krzysztof na wykonanie zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2010/2011 w ZOD w Grójcu
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zawarcie umowy o dzieło z mgr inż. Borek Grzegorz na wykonanie zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym i letnim 2010/2011 w ZOD w Grójcu
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zawarcie umowy zlecenia z mgr inż. Lesisz Elżbietą na wykonanie zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym i letnim 2010/2011 na studiach niestacjonarnych I-go stopnia
 • w sprawie: korekta w planach studiów doktoranckich
 • w sprawie: uruchomienie zajęć wyrównawczych z przedmiotu Fizyka dla studentów Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2010/2011
 • w sprawie: uchwała w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Zbigniewowi Kęsy
 • w sprawie: powołanie prof. dr hab. inż. Jana Szlagowskiego, Politechnika Warszawska i prof. dr hab. inż. Jerzego Tomczyka, Politechnika Łódzka, na recenzentów dorobku naukowego i osiągnięć dydaktycznych dr hab. inż. Zbigniewa Kęsy w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 • w sprawie: powołanie Komisji Doktorskiej ds. przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Przemysława Motyla
 • w sprawie: wybór prof. dr hab. inż. Wojciecha Blajera na przewodniczącego Komisji Doktorskiej ds. przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Przemysława Motyla
 • w sprawie: zaopiniowanie Sprawozdania z płatnego urlopu naukowego dra inż. Romualda Makowskiego w związku z przygotowywaną rozprawą habilitacyjną