Uchwały w roku ak. 2009/2010

Uchwały Rady Wydziału Mechanicznego :

miesiąc czerwiec 2010 r.

 • w sprawie: zaakceptowanie kandydatury prof. dr hab. inż. Wacława Kolleka, Politechnika Wrocławska na członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn na czteroletnią kadencję
 • w sprawie: powołanie Zespołu do przygotowania wniosku dotyczącego czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Zbigniewowi Kęsy
 • w sprawie: wybór przewodniczącego Zespołu do przygotowania wniosku dotyczącego czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Zbigniewowi Kęsy
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. inż. Marcinowi Wikło
 • w sprawie: nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Edwardowi Siekowi
 • w sprawie: zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgra inż. Przemysława Motyla

miesiąc maj 2010 r.

 • w sprawie: wyznaczenie recenzentów oraz egzaminów doktorskich i powołanie składów komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra inż. Krzysztofa Augustynka
 • w sprawie: zaopiniowanie stopnia zaawansowania rozprawy doktorskiej dra inż. Wojciecha Żurowskiego
 • w sprawie: zaopiniowanie dorobku naukowego, osiągnięć w dziedzinie dydaktyczno – wychowawczej oraz kształceniu kadry profa Józefa Jezierskiego
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie profa Józefa Jezierskiego na podstawie umowy o pracę
 • w sprawie: zaopiniowanie dorobku naukowego, osiągnięć w dziedzinie dydaktyczno – wychowawczej oraz kształceniu kadry profa Andrzeja Kowalewicza
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie profa Andrzeja Kowalewicza na podstawie umowy o pracę
 • w sprawie: zaopiniowanie dorobku naukowego, osiągnięć w dziedzinie dydaktyczno – wychowawczej oraz kształceniu kadry profa Wiesława Wasilewskiego
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie profa Wiesława Wasilewskiego na podstawie umowy o pracę
 • w sprawie: zaopiniowanie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia na kierunku Fizyka techniczna w roku akademickim 2011/2012

miesiąc kwiecień 2010 r.

 • w sprawie: korekta w planach studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dziekana o powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich
 • w sprawie: powołanie Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Augustynka
 • w sprawie: wybór przewodniczącego Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Augustynka
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosków o nagrody JM Rektora dla nauczycieli akademickich za rok 2009.

miesiąc marzec 2010 r.

 • w sprawie: zmiana w planach studiów doktoranckich
 • w sprawie: ustalenie końcowej oceny z przedmiotu, w którego skład wchodzi więcej niż jedna forma zajęć
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o przyznanie „Medalu im. Kazimierza Pułaskiego” prof. Sławomirowi Luftowi
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o przyznanie „Medalu im. Kazimierza Pułaskiego” dr. Wojciechowi Żurowskiemu
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o przyznanie „Medalu im. Kazimierza Pułaskiego” mgr Elżbiecie Kocun

miesiąc luty 2010 r.

 • w sprawie: zaopiniowanie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I-go i II-go stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn , na studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia na kierunku Energetyka oraz na studia doktoranckie na Wydział Mechaniczny w roku akademickim 2011/2012
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku na realizację kształcenia zamawianego na kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz Energetyka
 • w sprawie: potwierdzenie dorobku naukowego, osiągnięć w dziedzinie dydaktyczno – wychowawczej oraz kształceniu kadry i organizacji nauki profa dr hab. inż. Sławomira Lufta
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie profa dr hab. inż. Sławomira Lufta na stanowisku profesora zwyczajnego
 • w sprawie; zaopiniowanie wniosku o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe w roku 2009 dla dr hab. inż. Danuty Kotnarowskiej
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zawarcie umowy o dzieło na wykonanie zajęć dydaktycznych w ZOD w Grójcu z mgr. inż. Grzegorzem Borkiem

miesiąc styczeń 2010 r.

 • w sprawie: zatwierdzenie limitów przyjęć na I-szy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go, II-go i III-go stopnia w roku akad. 2010/2011

miesiąc grudzień 2009 r.

 • w sprawie: wniosek dotyczący powołania profa dr hab. inż. Zbigniewa Kosmy na Kierownika Studiów Doktoranckich
 • w sprawie: poparcie starań dra inż. Andrzeja Kotnarowskiego w sprawie przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
 • w sprawie: wyznaczenie recenzentów oraz powołanie składów komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra inż. Edwarda Sieka
 • w sprawie: zgoda Rady Wydziału na zmianę opiekuna naukowego doktorantki Joanny Kacprzyńskiej
 • w sprawie: opinia Rady Wydziału w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. inż. Romualdowi Makowskiemu
 • w sprawie: poparcie przez Radę Wydziału kandydatury profa Tomasza Kapitaniaka na członka korespondenta Wydziału IV PAN

miesiąc listopad 2009 r.

 • w sprawie: powołanie Komisji Doktorskiej ds. przewodu doktorskiego mgra inż. Edwarda Sieka
 • w sprawie: wybór przewodniczącego Komisji Doktorskiej ds. przewodu doktorskiego mgra inż. Edwarda Sieka
 • w sprawie: wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Małgorzaty Kurcok i wyznaczenie promotora rozprawy
 • w sprawie: uchwalenie planów studiów i programów nauczania studiów doktoranckich
 • w sprawie: uchwalenie przejściowego planu studiów dla studentów ZOD w Grójcu
 • w sprawie: upoważnienie dla nauczycieli ze stopniem doktora do kierowania pracą dyplomową magisterską
 • w sprawie: opinia Rady Wydziału o stopniu zaawansowania rozprawy habilitacyjnej dra inż. Andrzeja Różyckiego w związku z ubieganiem się o przyznanie stypendium habilitacyjnego

miesiąc październik 2009 r.

 • w sprawie: zaopiniowanie Sprawozdania z realizacji celu płatnego urlopu naukowego dra inż. Wojciecha Żurowskiego
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dotyczącego uchwalenia zmiany w planach studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz Energetyka z przedmiotu Fizyka
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dotyczącego uruchomienia zajęć wyrównawczych z przedmiotu Fizyka dla studentów studiów stacjonarnych kierunek Mechanika i budowa maszyn
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dotyczącego zgody na organizację Studiów Podyplomowych na kierunku Rekonstrukcja Wypadków Drogowych i Likwidacja Szkód Powypadkowych od roku akademickiego 2009/2010 w oparciu o zarządzenie R-16/1998

miesiąc wrzesień 2009 r.

 • w sprawie: zaopiniowanie rocznego sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału
 • w sprawie: wszczęcie przewodu doktorskiego mgra inż. Krzysztofa Augustynka i wyznaczenie promotora
 • w sprawie: opinia Rady Wydziału o stopniu zaawansowania rozprawy habilitacyjnej dra inż. Wojciecha Żurowskiego w związku z ubieganiem się o przyznanie stypendium habilitacyjnego
 • w sprawie: wyrażenie zgody na wystąpienie przez Radę Wydziału Mechanicznego PRad. z wnioskiem do Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej o ponowne wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Zbigniewowi Kęsemu
 • w sprawie: zatwierdzenie składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich
 • w sprawie: zatwierdzenie „Zasad postępowania o nadanie tytułu profesora w Wydziale Mechanicznym PRad.”
 • w sprawie: wyrażenie zgody na kontynuację zatrudnienia dra inż. Wiesława Olszewskiego, w ramach dodatkowego stosunku pracy, do końca kadencji pełnienia funkcji Prodziekana Wydziału ds. dydaktycznych i studenckich
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dotyczącego utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Mechanicznego w Grójcu
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dotyczącego wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez mgra Łukasza Pacynę na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dotyczącego wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć na studiach niestacjonarnych na podstawie umowy zlecenia przez mgr inż. Elżbietę Lesisz