Uchwały w roku ak. 2008/2009

Uchwały Rady Wydziału Mechanicznego :

miesiąc maj 2009 r.

 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dotyczącego zmiany nazwy Instytutu Mechaniki Stosowanej na Instytut Mechaniki Stosowanej i Energetyki
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dotyczącego zatrudnienia mgra inż. Przemysława Motyla na podstawie mianowania na stanowisko asystenta w Zakładzie Komputerowych Metod Inżynierskich IMS na okres 01.10.2009. – 30.08.2012 r.
 • w sprawie: potwierdzenie dorobku naukowego profa Józefa Jezierskiego
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dotyczącego zatrudnienia profa Józefa Jezierskiego na podstawie umowy o pracę na 1/3 etatu w Zakładzie Obróbki Mechanicznej i Montażu IBM na okres 01.10.2009. – 30.08.2010 r.
 • w sprawie: potwierdzenie dorobku naukowego profa Andrzeja Kowalewicza
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dotyczącego zatrudnienia profa Andrzeja Kowalewicza na podstawie umowy o pracę w Zakładzie Silników Spalinowych i Pojazdów IEPiM na okres 01.10.2009. – 30.08.2010 r.
 • w sprawie: potwierdzenie dorobku naukowego profa Wiesława Wasilewskiego
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dotyczącego zatrudnienia profa Wiesława Wasilewskiego na podstawie umowy o pracę w Katedrze Fizyki na okres 01.10.2009. – 30.09.2010 r.
 • w sprawie: potwierdzenie dorobku naukowego prof. zw. Stanisława Pytko w związku z przyznaniem Profesorowi tytułu Honorowego Profesora Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie
 • w sprawie: zatwierdzenie „Zasad przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w Wydziale Mechanicznym PRad.”

miesiąc kwiecień 2009 r.

 • w sprawie: zaopiniowania wniosku dotyczącego utworzenia studiów doktoranckich w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika w Wydziale Mechanicznym Politechniki Radomskiej

miesiąc marzec 2009 r.

 • w sprawie: zatwierdzenie Zasad przeprowadzania przewodów doktorskich w Wydziale Mechanicznym Politechniki Radomskiej
 • w sprawie: zamknięcie przewodu doktorskiego mgra inż. Tomasza Barańskiego
 • w sprawie: wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie: Mechanika mgra inż. Przemysława Motyla
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie na podstawie mianowania dra inż. Marcina Wikło
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosków o nagrody JM Rektora dla nauczycieli akademickich za 2008 rok
 • w sprawie: uchwalenie zasad zaliczania ostatniego semestru

miesiąc luty 2009 r.

 • w sprawie: zmiana przypisania punktów ECTS
 • w sprawie: prowadzenie kształcenia na kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz Energetyka na studiach I-go stopnia w ramach Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Radomskiej od semestru zimowego roku akademickiego 2009/2010
 • w sprawie: zmiana zatrudnienia dra inż. Marcina Wikło

miesiąc styczeń 2009 r.

 • w sprawie: zamknięcie przewodu doktorskiego mgr inż. Leszka Kocura
 • w sprawie: zaopiniowanie regulaminu określającego zadania, zakres działania oraz strukturę wydziału
 • w sprawie: uchwalenie zakresu egzaminu dyplomowego – pytań egzaminacyjnych
 • w sprawie: zaopiniowanie limitów przyjęć i terminów postępowania kwalifikacyjnego na rok ak. 2009/10
 • w sprawie: zaopiniowanie zasad postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go i II-go stopnia na Wydział Mechaniczny w roku ak. 2010/2011
 • w sprawie: zgoda na zawarcie umowy o dzieło na prowadzenie zajęć dydaktycznych z mgr inż. Zenonem Mazurem
 • w sprawie: zgoda na zawarcie umowy o dzieło na prowadzenie zajęć dydaktycznych z mgr inż. Leszkiem Jemiołem
 • w sprawie: zgoda na zawarcie umowy o dzieło na prowadzenie zajęć dydaktycznych z mgr inż. Tomaszem Skrzekiem
 • w sprawie: zgoda na zawarcie umowy o dzieło na prowadzenie zajęć dydaktycznych z dr inż. Stanisławem Orlińskim

miesiąc listopad 2008 r.

 • w sprawie: zaopiniowanie wniosków dziekana w sprawie wyboru dyrektorów instytutów i kierownika Katedry Fizyki
 • w sprawie: zgoda na uruchomienie zajęć wyrównawczych z przedmiotu Fizyka
 • w sprawie: zgoda na organizację Zaocznych Studiów Podyplomowych: Rekonstrukcja Wypadków Drogowych i Likwidacja Szkód w roku akademickim2008/09 na podstawie Zarządzenia R-16/98
 • w sprawie: zgoda na zawarcie umowy o dzieło na prowadzenie zajęć dydaktycznych z mgr inż. Marianem Olszanieckim i mgr inż. Sławomirem Podsiadłym
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dziekana na utworzenie Studenckiego Koła Naukowego „DESIGNERS”
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosków dziekana w sprawie powołania zastępców dyrektorów instytutów
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosków dziekana w sprawie powołania kierowników zakładów
 • w sprawie: wybór przedstawiciela Wydziału do Rady Bibliotecznej
 • w sprawie: wybór przedstawiciela Wydziału do Rady Jednostek Międzywydziałowych
 • w sprawie: poparcie działań na rzecz wprowadzenia do klasyfikacji zawodów zawodu: technik energetyk/elektroenergetyk
 • w sprawie: zgoda na prowadzenie prac dyplomowych magisterskich przez nauczycieli ze stopniem doktora
 • w sprawie: zgoda na kierowanie pracą dyplomową magisterską przez prof. L. Prochowskiego – pracownika WAT-u

miesiąc październik 2008 r.

 • w sprawie: zgoda na zmiany w planach studiów niestacjonarnych II-go stopnia
 • w sprawie: uchwalenie zakresu egzaminu dyplomowego
 • w sprawie: uchwalenie kryteriów przyjęć na specjalność
 • w sprawie: uchwalenie procedury egzaminu dyplomowego
 • w sprawie: ustalenie średniej do studiowania poza kierunkiem podstawowym
 • w sprawie: powołanie Wydziałowej Komisji Oceniającej
 • w prawie : zgoda na uruchomienie przedmiotu w języku angielskim w ramach dodatkowej oferty dydaktycznej

miesiąc wrzesień 2008 r.

 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku dziekana na przedłużenie zatrudnienia dla mgra inż. Marcina Wikło w Zakładzie Mechaniki
 • w sprawie: wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kosmy – prodziekana ds. dydaktycznych i studenckich
 • w sprawie: wyrażenie zgody na kontynuację zatrudnienia dr inż. Wiesława Olszewskiego w ramach dodatkowego stosunku pracy
 • w sprawie: wybór przedstawicieli Wydziału do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
 • w sprawie: wybór przedstawiciela Wydziału do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
 • w sprawie: wybór przedstawiciela Wydziału do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
 • w sprawie: zaopiniowanie wniosku o powołanie dr inż. Artura Maciąga na funkcję zastępcy dyrektora IEPiM
 • w sprawie: zgoda na zawarcie umowy o dzieło na wykonanie zajęć dydaktycznych z mgr Elżbietą Lesisz i mgr Krzysztofem Ołownią
 • w sprawie: uruchomienie studiów podyplomowych w roku akademickim 2008/2009