O Wydziale

Wydział Mechaniczny UTH Rad. jest najstarszym wydziałem Uczelni. Istnieje od roku akademickiego 1950/51. Od tego czasu wypromowano ponad 4000 inżynierów mechaników. Obecnie studenci kształcą się na 5 kierunkach studiów:

 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Logistyka
 • Budownictwo
 • Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii
 • Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym – kierunek praktyczny

Wydział posiada prawa do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych z zakresu dwóch dyscyplin naukowych: Budowa i eksploatacja maszyn, Mechanika, a także uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn.

wm2
Siedzibą Wydziału jest nowoczesny campus przy ul. Krasickiego na osiedlu Borki. W skład campusu Wydziału Mechanicznego wchodzi własny akademik na 150 miejsc. Na miejscu znajduje się Biblioteka Wydziałowa z czytelnią czasopism.

Na Wydziale istnieje strzelnica sportowa. Atutem lokalizacji Wydziału jest też bezpośrednia bliskość zalewu na Borkach, gdzie studenci chętnie spędzają czas wolny od nauki. Klimatyzowane, wyposażone w sprzęt multimedialny sale wykładowe stwarzają komfortowe warunki do zdobywania wiedzy. Na Wydziale istnieje kilkadziesiąt nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriów specjalistycznych oraz pracowni komputerowych, gdzie przyszli inżynierowie zdobywają aktualną i przydatną wiedzę praktyczną z zakresu analizy konstrukcji, technik wytwarzania oraz eksploatacji pojazdów samochodowych i maszyn. Na szczególną uwagę zasługują laboratoria z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych oraz obrabiarek sterowanych numerycznie. Studenci Wydziału mają możliwość uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych na studia w ramach Programu Erasmus+. Na Wydziale działają liczne koła naukowe, w których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania badawcze.

Studenci korzystają z szeroko rozwiniętego systemu pomocy materialnej w formie m.in. stypendiów socjalnych, naukowych, sportowych, a także w szczególnych przypadkach zapomóg.

Absolwenci Wydziału znajdują zatrudnienie w zakładach produkcyjnych branży mechanicznej i samochodowej oraz szeroko pojętego zaplecza motoryzacyjnego.

Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na lata 2017 – 2021

Misja Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu:

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, kształcąc kolejne pokolenia inżynierów, ekonomistów i pedagogów, zdobył miano wiodącej uczelni regionu radomskiego i uznane miejsce na akademickiej mapie kraju. Wnosi istotny wkład w integralny system rozwoju intelektualnego regionu, a także całego społeczeństwa polskiego i społeczeństw innych krajów. Wiedza i wychowanie zdobywane w Uczelni służą naszej Ojczyźnie i integracji europejskiej. Misja Uczelni, zawarta w słowach: KU GODNEJ PRZYSZŁOŚCI, realizowana jest poprzez odkrywanie i przekazywanie prawdy, kształcenie na najwyższym poziomie studentów i doktorantów oraz prowadzenie badań naukowych.

Misją Wydziału Mechanicznego, spójną z misją Uczelni, jest przewodzenie w rozwoju cywilizacji technicznej w obszarze inżynierii mechanicznej, realizowane poprzez kształcenie oparte na badaniach, rozwoju wiedzy i transferze technologii, a także współpracę regionalną, krajową i międzynarodową w zgodności ze standardami i poziomem współczesnej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Wydział Mechaniczny, dzięki wykształconym szkołom naukowym, efektom badań i szerokiemu zakresowi kształcenia odgrywa znaczącą rolę w systemie polskiej nauki i edukacji. Pozytywnie przyczynia się do rozwoju Radomia i regionu. Szczególną uwagę w programach działania Wydziału przykłada się do zagwarantowania wysokiego poziomu kształcenia akademickiego i badań naukowych, wychowania nowych pokoleń inżynierów jak również dalszego doskonalenia wiedzy absolwentów.

Zadania związane z wypełnianiem misji Wydział Mechaniczny realizuje poprzez:

 • szerzenie i przekazywanie wiedzy technicznej z użyciem współczesnych środków przekazu informacji i przy zachowaniu wysokich standardów nauczania;
 • zapewnienie możliwości wyboru szerokiego zakresu kształcenia dopasowanego do dynamicznie zmieniających się zapotrzebowań rynku pracy, poprzez nauczanie na studiach wszystkich stopni i różnorodne formy kształcenia;
 • wychowanie młodzieży zgodnie z zasadami etyki, poszanowania praw człowieka i demokracji;
 • tworzenie warunków do harmonijnego funkcjonowania społeczności akademickiej oraz szerzenie idei przedsiębiorczości i innowacyjności w tym środowisku;
 • dążenie do poszerzania praw akademickich w obszarze nauk technicznych;
 • kładzenie nacisku na rozwój naukowy młodej kadry oraz prowadzenie polityki kadrowej sprzyjającej promowaniu osób najbardziej aktywnych zawodowo;
 • prowadzenie badań naukowych stanowiących niezbędny element kształcenia oraz stymulujących rozwój gospodarczy i cywilizacyjny, realizowanych z poszanowaniem wolności wyrażania myśli, prawdy naukowej i obiektywnej oceny wyników;
 • pełnienie funkcji wiodącego ośrodka badawczo-naukowego w regionie, ściśle współpracującego z przemysłem oraz środowiskami inżynierskimi w kraju i za granicą;
 • intensyfikację naukowych kontaktów międzynarodowych poprzez udział w międzynarodowych badaniach i zespołach badawczych;
 • tworzenie wizerunku Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu jako uczelni europejskiej.