Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunków studiów realizowanych na Wydziale Mechanicznym

System zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu NOWE

System weryfikacji i oceny efektów Uczenia się na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu NOWE

Wyniki badań opinii studentów o jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2019/2020

Procedury:

1. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych w UTH Rad. (procedura ogólnouczelniana; Uchwała Senatu UTH Radom nr 000-7/4/2014 z dn. 22.09.2014 zał. nr 3).

2. Procedura badań ankietowych dotyczących oceny zajęć dydaktycznych w UTH Rad. (procedura ogólnouczelniana; Uchwała Senatu UTH Radom nr 000-7/4/2014 z dn. 22.09.2014 zał. nr 2).

3. Procedura ankietyzacji absolwentów UTH Rad (procedura ogólnouczelniana; Uchwała Senatu UTH Radom nr 000-7/4/2014 z dn. 22.09.2014 zał. nr 4).

4. System Oceny Efektów Kształcenia, przyjęty Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego, wraz z właściwymi procedurami:

a. Procedura analizy realizacji celów programu studiów, NOWE
b. Procedura analizy wyników nauczania (Statystyka ocen), NOWE
c. Procedura analizy organizacji i wyników egzaminu dyplomowego, NOWE
d. Procedura badania jakości prac dyplomowych i ich zgodności z celami programów studiów i założonymi efektami uczenia się. NOWE

5. Procedura dyplomowania na Wydziale Mechanicznym UTH Rad.: NOWE

Zadanie na pracę dyplomową, NOWE
Wyznaczenie recenzentów, NOWE
Wymagania dotyczące edycji pracy, NOWE
Przykładowy szablon pracy dyplomowej,
Strona tytułowa, NOWE
Szczegółowa procedura antyplagiatowa prac dyplomowych i rozpraw doktorskich przed dopuszczeniem ich do obrony na Wydziale Mechanicznym UTH Rad.,
Oświadczenie do procedury antyplagiatowej,
Opinia promotora, 
Spełnienie warunków dopuszczających studenta do złożenia pracy dyplomowej
Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 15.05.2020

6. Procedura analizy organizacji i przebiegu praktyk zawodowych NOWE

Zasady realizacji studenckich praktyk zawodowych NOWE

Porozumienie w sprawie odbywania studenckich praktyk zawodowych, NOWE
Skierowanie, NOWE
Sprawozdanie z praktyk, NOWE
Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej, NOWE
Wniosek studenta o zaliczenie praktyki, NOWE
Sprawozdanie z realizacji studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim. NOWE

7. Procedura postępowania weryfikującego efekty uczenia się oraz dokumentowania weryfikacji efektów uczenia się NOWE

8. Procedura monitorowania i oceny warunków realizacji procesu kształcenia, zasobów materialnych do nauki i środków wsparcia studentów NOWE

9.  Procedura oceny mobilności pracowników i studentów Wydziału Mechanicznego NOWE

10. Procedura badania satysfakcji absolwentów Wydziału Mechanicznego NOWE

11. Sposób upubliczniania wyników badań opinii studentów o jakości zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym NOWE

12. Regulamin uznawania przedmiotów, wznawiania studiów i przenoszenia się na Wydziale Mechanicznym NOWE

13. Regulamin pracy kierunkowych komisji ds. oceny efektów uczenia się na Wydziale Mechanicznym NOWE

14. Regulamin pracy kierunkowych rad programowych na Wydziale Mechanicznym NOWE

15. Regulamin pracy wydziałowego zespołu ds. kontaktów z absolwentami NOWE

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

1/ dr Małgorzata Wojtyniak – Przewodnicząca
2/ prof. dr hab. inż. Andrzej Kęsy
3/ prof. dr hab. inż. Zbigniew Kęsy
4/ dr hab. Katarzyna Brzózka, prof. UTH Radom
5/ dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. UTH Radom
6/ dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. UTH Radom
7/ dr inż. Przemysław Motyl
8/ dr inż. Zbigniew Siemiątkowski
9/ przedstawiciel studentów – vacat
10/ przedstawiciel doktorantów – vacat.

KIERUNKOWE RADY PROGRAMOWE (KRP)

kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn – I stopień
1/ dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk – przewodniczący
2/ dr inż. Przemysław Motyl
3/ dr inż. Wojciech Kucharczyk
4/ dr inż. Piotr Sadowski
5/ Stanisław Lebioda – przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn – II stopień
1/ dr hab. inż. Iwona Komorska – przewodnicząca
2/ prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska
3/ dr inż. Marcin Wikło
4/ przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Budownictwo
1/ prof. dr hab. inż. Andrzej Kęsy – przewodniczący
2/ dr inż. Marcin Migus
3/ dr inż. Iga Jasińska
4/ mgr inż. Grzegorz Kowalski
5/ mgr inż. Emil Dygas
6/ Krzysztof Witkowski – przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
1/ dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. UTH Radom – przewodniczący
2/ prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko
3/ dr inż. Tomasz Skrzek
4/ dr inż. Zbigniew Wołczyński
5/ Alicja Mirowska – przedstawiciel studentów

studia doktoranckie:
1/ dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. UTH Radom – przewodniczący
2/ prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska
3/dr hab. inż. Iwona Komorska
4/ przedstawiciel doktorantów

studia podyplomowe:
1/ dr inż. Dmitrii Morozow – przewodniczący
2/ dr inż. Zbigniew Siemiątkowski
3/dr inż. Jarosław Kotliński
4/dr hab. Tadeusz Szumiata

KIERUNKOWE KOMISJE DS. OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn – I stopień
1/ dr inż. Krzysztof Dziewiecki – przewodniczący
2/ dr inż. Hanna Kochanek
3/ dr inż. Sebastian Bombiński
4/ Patryk Zegarek – przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn – II stopień
1/ dr inż. Marek Stępniewski – przewodniczący
2/ dr hab. inż. Marek Kowalik, prof. UTH Radom
3/ dr inż. Paweł Maciąg
4/ przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Budownictwo
1/ dr inż. Aneta Mikulska – przewodnicząca
2/ dr Karol Osowski
3/ dr inż. Monika Jaworska
4/ Wiktoria Ziętek – przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
1/ dr inż. Jacek Borowiak- przewodniczący
2/ dr inż. Ireneusz Jędra
3/ dr inż. Alicja Wąsowicz
4/ Milena Górska – przedstawiciel studentów

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW Z ABSOLWENTAMI

1/ dr inż. Paweł Maciąg – przewodniczący
2/ dr inż. Zygmunt Trela
3/ dr inż. Iga Jasińska