Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunków studiów realizowanych na Wydziale Mechanicznym

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

System Oceny Efektów Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

Procedury:

1. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych w UTH Rad. (procedura ogólnouczelniana; Uchwała Senatu UTH Radom nr 000-7/4/2014 z dn. 22.09.2014 zał. nr 3).

2. Procedura badań ankietowych dotyczących oceny zajęć dydaktycznych w UTH Rad. (procedura ogólnouczelniana; Uchwała Senatu UTH Radom nr 000-7/4/2014 z dn. 22.09.2014 zał. nr 2).

3. Procedura ankietyzacji absolwentów UTH Rad (procedura ogólnouczelniana; Uchwała Senatu UTH Radom nr 000-7/4/2014 z dn. 22.09.2014 zał. nr 4).

4. System Oceny Efektów Kształcenia, przyjęty Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego, wraz z właściwymi procedurami:

a. Procedura analizy realizacji celów programu kształcenia,
b. Procedura analizy wyników nauczania (Statystyka ocen),
c. Procedura analizy egzaminu dyplomowego,
d. Procedura badania jakości prac dyplomowych i ich adekwatności do programów studiów i zamierzonych efektów kształcenia.

algorytm

5. Procedura dyplomowania na Wydziale Mechanicznym UTH Rad.:

Zadanie na pracę dyplomową,
Powołanie recenzentów,
Wymagania dotyczące edycji pracy,
Przykładowy szablon pracy dyplomowej,
Strona tytułowa,
Szczegółowa procedura antyplagiatowa prac dyplomowych i rozpraw doktorskich przed dopuszczeniem ich do obrony na Wydziale Mechanicznym UTH Rad.,
Oświadczenie do procedury antyplagiatowej,
Opinia promotora

6. Procedura analizy organizacji i przebiegu praktyk zawodowych

Zasady realizacji studenckich praktyk zawodowych

Porozumienie w sprawie odbywania studenckich praktyk zawodowych,
Skierowanie,
Sprawozdanie z praktyk,
Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej,
Wniosek studenta o zaliczenie praktyki,
Sprawozdanie z realizacji studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim.

7. Procedura postępowania weryfikującego efekty kształcenia oraz dokumentowania weryfikacji efektów kształcenia.

8. Procedura monitorowania i oceny warunków realizacji procesu kształcenia, zasobów materialnych do nauki i środków wsparcia studentów.