Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunków studiów realizowanych na Wydziale Mechanicznym

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

System Oceny Efektów Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

Procedury:

1. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych w UTH Rad. (procedura ogólnouczelniana; Uchwała Senatu UTH Radom nr 000-7/4/2014 z dn. 22.09.2014 zał. nr 3).

2. Procedura badań ankietowych dotyczących oceny zajęć dydaktycznych w UTH Rad. (procedura ogólnouczelniana; Uchwała Senatu UTH Radom nr 000-7/4/2014 z dn. 22.09.2014 zał. nr 2).

3. Procedura ankietyzacji absolwentów UTH Rad (procedura ogólnouczelniana; Uchwała Senatu UTH Radom nr 000-7/4/2014 z dn. 22.09.2014 zał. nr 4).

4. System Oceny Efektów Kształcenia, przyjęty Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego, wraz z właściwymi procedurami:

a. Procedura analizy realizacji celów programu kształcenia,
b. Procedura analizy wyników nauczania (Statystyka ocen),
c. Procedura analizy egzaminu dyplomowego,
d. Procedura badania jakości prac dyplomowych i ich adekwatności do programów studiów i zamierzonych efektów kształcenia.

algorytm

5. Procedura dyplomowania na Wydziale Mechanicznym UTH Rad.:

Zadanie na pracę dyplomową,
Powołanie recenzentów, AKTUALIZACJA
Wymagania dotyczące edycji pracy,
Przykładowy szablon pracy dyplomowej,
Strona tytułowa,
Szczegółowa procedura antyplagiatowa prac dyplomowych i rozpraw doktorskich przed dopuszczeniem ich do obrony na Wydziale Mechanicznym UTH Rad.AKTUALIZACJA
Oświadczenie do procedury antyplagiatowej,
Opinia promotora, AKTUALIZACJA
Spełnienie warunków dopuszczających studenta do złożenia pracy dyplomowejAKTUALIZACJA

6. Procedura analizy organizacji i przebiegu praktyk zawodowych

Zasady realizacji studenckich praktyk zawodowych

Porozumienie w sprawie odbywania studenckich praktyk zawodowych,
Skierowanie,
Sprawozdanie z praktyk,
Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej,
Wniosek studenta o zaliczenie praktyki,
Sprawozdanie z realizacji studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim.

7. Procedura postępowania weryfikującego efekty kształcenia oraz dokumentowania weryfikacji efektów kształcenia.

8. Procedura monitorowania i oceny warunków realizacji procesu kształcenia, zasobów materialnych do nauki i środków wsparcia studentów.

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

1/ dr Małgorzata Wojtyniak – przewodnicząca
2/ dr hab. inż. Iwona Komorska
3/ prof. dr hab. inż. Andrzej Kęsy
4/ dr hab. inż. Krzysztof Górski
5/ dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk
6/ przedstawiciel studentów

KIERUNKOWE RADY PROGRAMOWE (KRP)

kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn – I stopień
1/ dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk – przewodniczący
2/ dr inż. Przemysław Motyl
3/ dr inż. Wojciech Kucharczyk
4/ dr inż. Piotr Sadowski
5/ przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn – II stopień
1/ dr hab. inż. Iwona Komorska – przewodnicząca
2/ prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska
3/ dr inż. Marcin Wikło
4/ przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Budownictwo
1/ prof. dr hab. inż. Andrzej Kęsy – przewodniczący
2/ dr inż. Marcin Migus
3/ dr inż. Jarosław Kotliński
4/ dr inż. Jarosław Mucha
5/ dr inż. Iga Jasińska
6/ mgr inż. Grzegorz Kowalski
7/ mgr inż. Emil Dygas
8/ przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
1/ dr hab. inż. Krzysztof Górski – przewodniczący
2/ prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko
3/ dr inż. Tomasz Skrzek
4/ dr inż. Zbigniew Wołczyński
5/ przedstawiciel studentów

studia doktoranckie:
1/ dr hab. inż. Wojciech Żurowski – przewodniczący
2/ prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska
3/dr hab. inż. Iwona Komorska
4/ przedstawiciel doktorantów.

studia podyplomowe:
1/ dr inż. Dmitrii Morozow – przewodniczący
2/ dr inż. Zbigniew Siemiątkowski
3/dr inż. Jarosław Kotliński
4/dr hab. Tadeusz Szumiata

KIERUNKOWE KOMISJE DS. OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (KKOEK)

kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn – I stopień
1/ dr inż. Krzysztof Dziewiecki – przewodniczący
2/ dr inż. Hanna Kochanek
3/ dr inż. Sebastian Bombiński
4/ przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn – II stopień
1/ dr inż. Marek Stępniewski – przewodniczący
2/ dr hab. inż. Marek Kowalik
3/ dr inż. Paweł Maciąg
4/ przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Budownictwo
1/ dr inż. Aneta Mikulska – przewodnicząca
2/ dr inż. Ryszard Orzechowski
3/ dr inż. Monika Jaworska
4/ przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
1/ dr inż. Jacek Borowiak- przewodniczący
2/ mgr inż. Leszek Jemioł
3/ dr inż. Ireneusz Jędra
4/ dr inż. Alicja Wąsowicz
5/ przedstawiciel studentów.

kierunek studiów: Logistyka
1/ dr inż. Alicja Wąsowicz – przewodnicząca
2/ dr inż. Jacek Borowiak
3/ dr inż. Ireneusz Jędra
4/ przedstawiciel studentów.

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW Z ABSOLWENTAMI

1/ dr inż. Paweł Maciąg – przewodniczący
2/ dr inż. Zygmunt Trela
3/ dr inż. Ryszard Orzechowski