Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunków studiów realizowanych na Wydziale Mechanicznym

System zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wyniki badań opinii studentów o jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2019/2020

 

PROCEDURY I REGULAMINY

 

Procedura badań ankietowych dotyczących oceny zajęć dydaktycznych w UTH Rad. (procedura ogólnouczelniana, wprowadzona Uchwałą Senatu UTH Radom nr 000‑2/21/2020 z dnia 27.02.2020 r., Załącznik nr 2 do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia).

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych w UTH Rad. (procedura ogólnouczelniana, wprowadzona Uchwałą Senatu UTH Radom nr 000-2/21/2020 z dnia 27.02.2020 r. Załącznik nr 3 do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia).

Regulamin pracy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (regulamin ogólnouczelniany, wprowadzony Uchwałą Senatu UTH Radom nr 000‑2/21/2020 z dnia 27.02.2020 r., Załącznik nr 1a do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia).

System weryfikacji i oceny efektów Uczenia się na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

Procedura analizy realizacji celów programu studiów,
Procedura analizy wyników nauczania (Statystyka ocen),
Procedura badania jakości prac dyplomowych i ich zgodności z celami programów studiów i założonymi efektami uczenia się.

Procedura dyplomowania na Wydziale Mechanicznym UTH Rad.:

Zadanie na pracę dyplomową,
Wyznaczenie recenzentów,
Wymagania dotyczące edycji pracy, 
Przykładowy szablon pracy dyplomowej,
Strona tytułowa,
Szczegółowa procedura antyplagiatowa prac dyplomowych i rozpraw doktorskich przed dopuszczeniem ich do obrony na Wydziale Mechanicznym UTH Rad.,
Oświadczenie do procedury antyplagiatowej,
Opinia promotora, 
Spełnienie warunków dopuszczających studenta do złożenia pracy dyplomowej
Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 05.03.2021

Procedura analizy organizacji i wyników egzaminu dyplomowego,

Zasady realizacji studenckich praktyk zawodowych

Porozumienie w sprawie odbywania studenckich praktyk zawodowych,
Skierowanie,
Sprawozdanie z praktyk,
Zaświadczenie z odbycia praktyki zawodowej,
Wniosek studenta o zaliczenie praktyki,
Sprawozdanie z realizacji studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim.

Procedura analizy organizacji i przebiegu praktyk zawodowych

Procedura postępowania weryfikującego efekty uczenia się oraz dokumentowania weryfikacji efektów uczenia się

Procedura monitorowania i oceny warunków realizacji procesu kształcenia, zasobów materialnych do nauki i środków wsparcia studentów

Procedura oceny mobilności pracowników i studentów Wydziału Mechanicznego

Procedura badania satysfakcji absolwentów Wydziału Mechanicznego

Sposób upubliczniania wyników badań opinii studentów o jakości zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym

Regulamin uznawania przedmiotów, wznawiania studiów i przenoszenia się na Wydziale Mechanicznym

Regulamin pracy Kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się na Wydziale Mechanicznym

Regulamin pracy Kierunkowych Rad Programowych na Wydziale Mechanicznym

Regulamin pracy Wydziałowego Zespołu ds. Kontaktów z Absolwentami

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

1/ dr Małgorzata Wojtyniak – Przewodnicząca
2/ prof. dr hab. inż. Andrzej Kęsy
3/ prof. dr hab. inż. Zbigniew Kęsy
4/ dr hab. Katarzyna Brzózka, prof. UTH Radom
5/ dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. UTH Radom
6/ dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. UTH Radom
7/ dr inż. Przemysław Motyl
8/ dr inż. Zbigniew Siemiątkowski
9/ przedstawiciel studentów – vacat
10/ przedstawiciel doktorantów – vacat.

KIERUNKOWE RADY PROGRAMOWE (KRP)

kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn – I stopień
1/ dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk – przewodniczący
2/ dr inż. Przemysław Motyl
3/ dr inż. Wojciech Kucharczyk
4/ dr inż. Piotr Sadowski
5/ Stanisław Lebioda – przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn – II stopień
1/ dr hab. inż. Iwona Komorska – przewodnicząca
2/ prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska
3/ dr inż. Marcin Wikło
4/ przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Budownictwo
1/ prof. dr hab. inż. Andrzej Kęsy – przewodniczący
2/ dr inż. Marcin Migus
3/ dr inż. Iga Jasińska
4/ mgr inż. Grzegorz Kowalski
5/ mgr inż. Emil Dygas
6/ Krzysztof Witkowski – przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
1/ dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. UTH Radom – przewodniczący
2/ prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko
3/ dr inż. Tomasz Skrzek
4/ dr inż. Zbigniew Wołczyński
5/ Alicja Mirowska – przedstawiciel studentów

studia doktoranckie:
1/ dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. UTH Radom – przewodniczący
2/ prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska
3/dr hab. inż. Iwona Komorska
4/ przedstawiciel doktorantów

studia podyplomowe:
1/ dr inż. Dmitrii Morozow – przewodniczący
2/ dr inż. Zbigniew Siemiątkowski
3/dr inż. Jarosław Kotliński
4/dr hab. Tadeusz Szumiata

KIERUNKOWE KOMISJE DS. OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn – I stopień
1/ dr inż. Krzysztof Dziewiecki – przewodniczący
2/ dr inż. Hanna Kochanek
3/ dr inż. Sebastian Bombiński
4/ Patryk Zegarek – przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn – II stopień
1/ dr inż. Marek Stępniewski – przewodniczący
2/ dr hab. inż. Marek Kowalik, prof. UTH Radom
3/ dr inż. Paweł Maciąg
4/ przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Budownictwo
1/ dr inż. Aneta Mikulska – przewodnicząca
2/ dr Karol Osowski
3/ dr inż. Monika Jaworska
4/ Wiktoria Ziętek – przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
1/ dr inż. Jacek Borowiak- przewodniczący
2/ dr inż. Ireneusz Jędra
3/ dr inż. Alicja Wąsowicz
4/ Milena Górska – przedstawiciel studentów

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW Z ABSOLWENTAMI

1/ dr inż. Paweł Maciąg – przewodniczący
2/ dr inż. Zygmunt Trela
3/ dr inż. Iga Jasińska